Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Limanowa

20.08.2020
REGULAMIN KONKURSU OFERT na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Limanowa
 
I. DEFINICJE
 
Konkurs : należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie dystrybucji ubezpieczeń zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 1881) w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Gminy Limanowa i jej jednostek organizacyjnych.

Zamawiający : Gmina Limanowa; 34-600 Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B.

Broker : należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną posiadającą wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej.

Komisja : należy przez to rozumieć Komisją Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Limanowa, działającą zgodnie z Regulaminem.
 
Zamówienie : należy przez to rozumieć umowę nieodpłatną (zgodnie z przyjętą na rynku usług ubezpieczeniowych praktyką) zawieraną między Zamawiającym a Brokerem, której przedmiotem są usługi w zakresie dystrybucji ubezpieczeń świadczone zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Oferent : Broker przystępujący do konkursu.
 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Do wyboru brokera ubezpieczeniowego stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu Konkursu Ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego, zwanego dalej Regulaminem oraz w sprawach nieuregulowanych przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895) i ustawy z 15 grudnia 2017r.
  o dystrybucji ubezpieczeń (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1881) oraz inne przepisy regulujące przedmiot umowy. Do Regulaminu oraz do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami).
 2. Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do prac Komisji w celu wyboru Brokera dla obsługi ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjnego Zamawiającego.
 3. Konkurs ma charakter zamknięty, ograniczony i kierowany jest do brokerów ubezpieczeniowych w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2210).
 4. Konkurs prowadzony jest bez prawa do odwołań.
 5. Konkurs prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
 6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci mogą przekazywać w formie pisemnej lub elektronicznie z zastrzeżeniem pkt 7.
 7. Dokumenty wymienione w pkt 8. przekazane elektronicznie winny zostać niezwłocznie przesłane w oryginale na adres Zamawiającego.
 8. Jeżeli Oferent przekaże wymagane przez Zamawiającego oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje elektronicznie i pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu – dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
 9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami w sprawach formalnych są: Kierownik Wydziału Organizacyjnego Grzegorz Krzak – [email protected], Inspektor Alina Sukiennik - [email protected], w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 
 
III. PRZEDMIOT  I ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH KONKURSEM
Przedmiotem zamówienia są usługi brokerskie świadczone na rzecz Zamawiającego obejmujące:
 1. identyfikację i analizę ryzyka ubezpieczeniowego związanego z działalnością Zamawiającego;
 2. wskazanie ryzyk, od których Zamawiający powinien się ubezpieczyć bezwzględnie, a od których dobrowolnie;
 3. analizę aktualnie posiadanych polis oraz przedstawianie propozycji programu ubezpieczeniowego, optymalnie dopasowanego do potrzeb Zamawiającego;
 4. opracowanie i przygotowanie, przy współudziale Zamawiającego, kompletnego opisu przedmiotu zamówienia oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia celem wyboru ubezpieczyciela Zamawiającego - zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i/lub wewnętrznymi regulaminami Zamawiającego oraz przedstawienie tych dokumentów do akceptacji Zamawiającego;
 5. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne przy współudziale Zamawiającego celem wyboru ubezpieczyciela Zamawiającego;
 6. sprawdzanie poprawności polis wystawionych przez ubezpieczyciela;
 7. nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń posiadanych przez Zamawiającego;
 8. przeprowadzanie w imieniu Zamawiającego procedur związanych ze zgłaszaniem powstałych szkód, nadzór nad realizacją procedur odszkodowawczych, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem, aż do momentu wypłaty odszkodowania, windykacja roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową, w tym również reprezentowanie Zamawiającego w sprawach spornych przed ubezpieczycielem i innymi osobami trzecimi;
 
IV. WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
 1. W Konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki:
 1. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiadają aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez organ nadzoru oraz są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych;
 2. prowadzą nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum 5 lat (licząc od dnia otrzymania zezwolenia do dnia ogłoszenia konkursu) i mają siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. posiadają aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1085) o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż równowartość w złotych 1 250 618 EUR, w odniesieniu do jednego zdarzenia i 1 875 927 EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki objęte są umową ubezpieczenia;
 4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonywania prowadzonej obsługi Zamawiającego w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym posiadają odpowiednią komórkę do likwidacji szkód;
 5. są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 6. nie są Oferentem, w stosunku do którego ogłoszono upadłość;
 7. nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 8. nie złożyli nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego konkursu;
 9. posiadają doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, tj. zawarli umowę bądź zostało im udzielone pełnomocnictwo na świadczenie usług brokerskich z co najmniej dziesięcioma jednostkami samorządu terytorialnego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
 10. w okresie ostatnich trzech lat od dnia składania oferty nie zanotowali i nie zgłaszali do swojego ubezpieczyciela roszczeń osób trzecich związanych z prowadzoną działalnością brokerską (brak roszczeń oznacza usługi wykonywane właściwie)
 1. Z udziału w konkursie wykluczone są konsorcja brokerskie.
 2. Oferent jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.
 3. Ocena spełniania warunków udziału w konkursie dokonana będzie na podstawie złożonych przez Oferenta dokumentów wyszczególnionych w rozdz. V wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
 4. W przypadku niespełnienia przez Oferenta podanych w pkt 1 i 2 niniejszego rozdziału warunków jego oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie przez Komisję Konkursową.
 
V. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY
 1. Formularz ofertowy o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do Regulaminu z uwzględnieniem zawartych w nim objaśnień.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru.
 4. Zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do Regulaminu.
 6. Aktualna polisa (polisy) odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1085). Kwota sumy ubezpieczenia podana w walucie innej niż EUR, zostanie przez Zamawiającego przeliczona na Euro wg średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez NBP z dnia opublikowania informacji o Konkursie na stronie internetowej Zamawiającego.
 7. Oświadczenie o braku roszczeń, które obciążają polisę w okresie 3 lat od dnia składania oferty.
 8. Wykaz osób zatrudnionych u Oferenta, legitymujących się zdanym egzaminem na prowadzenie działalności brokerskiej o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do Regulaminu.
 9. Wykaz postępowań, które Oferent przeprowadził w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, których efektem był wybór ubezpieczyciela dla jednostki samorządu terytorialnego dla ubezpieczenia majątkowego – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu wraz referencjami.
 10. Wykaz jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów dla których wykonawca świadczył usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń.
 11. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert. Oferenci prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego odnoszące się zarówno do samej spółki cywilnej jako podatnika podatku towarów i usług (VAT) jak i do każdego ze wspólników, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 12. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Oferenci prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej powinni przedstawić odpowiednie zaświadczenie właściwego oddziału ZUS odnoszące się do każdego ze wspólników, jak również dla samej spółki cywilnej, jeżeli jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.
 13. Odpowiednie pełnomocnictwa – oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
 14. Wykaz przeprowadzonych likwidacji szkód i roszczeń w 2019 roku za pośrednictwem brokera na rzecz jednostek samorządu terytorialnego -zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Oferent w Konkursie składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie. Oferta niezgodna z wymaganiami Regulaminu zostanie odrzucona.
 3. Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Oferta oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim w formie wydruku komputerowego lub inną trwałą i czytelną techniką.
 5. Formularz ofertowy, oświadczenia i wykazy winny być złożone w oryginale.
 6. Wszelkie dokumenty tworzące ofertę winny być podpisane przez osobę upoważnioną.
 7. Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę uprawnioną.
 8. Upoważnienie do reprezentowania (pełnomocnictwo) powinno być złożone w oryginale i podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji.
 9. Zamawiający zaleca, aby:
 1. wszystkie strony oferty oraz wymagane załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) były ponumerowane przez Oferenta,
 2. oferta wraz z załącznikami była zszyta lub oprawiona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie.
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub wycofania złożonej oferty przez Oferenta przed upływem terminu składania ofert, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu lub zmianie oferty. Oferty wycofane nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent nie może dokonać zmiany oferty po upływie terminu jej składania.
 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
 5. Oferent nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) nie mogą być udostępniane innym uczestnikom Konkursu. Oferent powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą by ogólnie udostępnione.
 6. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 
 
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Limanowa przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa najpóźniej do dnia 04 września 2020 roku do godziny 10.00
 2. Kopertę należy zaadresować w  poniżej podany sposób: Urząd Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa i opatrzyć napisem: OFERTA – „Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Limanowa”.
 3. Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone Oferentom bez rozpatrywania (otwierania).
 4. Przyjmowanie ofert konkursowych przez sekretariat Zamawiającego odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz 7.30 do 15.30.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1B w dniu 04 września 2020r. o godz. 12.30.
 6. Otwarcie ofert jest jawne.
 
VIII. SPOSÓB WYBORU BROKERA
 1. Wyboru Brokera dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Limanowa.
 2. Prowadzone postępowanie jest jawne jednak Komisja Konkursowa będzie wykonywała swoje czynności na posiedzeniach zamkniętych.
 3. Komisja Konkursowa bada czy Oferent przystępujący do Konkursu spełnia warunki formalne wymagane od Oferentów. Oferty niezgodne z treścią Regulaminu zostaną uznane za nieważne  i odrzucone przez Komisję, z zastrzeżeniem pkt 4.
 4. W toku badania złożonych ofert Komisja Konkursowa może żądać udzielenia wyjaśnień, co do treści złożonej oferty oraz wezwać Oferentów, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych pełnomocnictw do ich uzupełnienia w terminie wyznaczonym w piśmie Zamawiającego.
 5. Oferty, które będą spełniały warunki określone w Regulaminie będą poddane ocenie, na podstawie kryteriów wyboru opisanych w rozdz. IX.
 6. W przypadku ofert z jednakową liczbą punktów, decyduje głos przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 7. Z posiedzeń Komisji Konkursowej będzie sporządzony protokół.
 8. Komisja kończy prace związane z Konkursem z dniem podpisania umowy lub z dniem podjęcia przez Wójta Gminy decyzji o unieważnieniu Konkursu.
 9. Konkurs jest ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymagania Regulaminu.
 
 
IX. KRYTERIA WYBORU
Opis kryteriów, którymi Komisja Konkursowa będzie się kierowała przy wyborze oferty wraz z podaniem punktacji dla każdego z kryterium:
 
Kryterium 1
Wysokość sumy gwarancyjnej w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej (polisy nadwyżkowe):
 1. 1,88 mln € do 5 mln € - 3 pkt,
 2. 5,01 mln € do 10 mln € - 5 pkt,
 3. Powyżej 10mln €   - 10 pkt,
 
Kryterium 2
Doświadczenie na rynku – nieprzerwany okres prowadzenia działalności brokerskiej na polskim rynku, liczony od roku otrzymania zezwolenia w pełnych latach (potwierdzone oświadczeniem oraz zezwoleniem organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej):
 1. od 5 do 9 lat - 3 pkt,
 2. 10 lat do 15 lat – 5 pkt,
 3. powyżej 15 lat - 10 pkt,
 
Kryterium 3
Liczba zatrudnionych przez Oferenta pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich, legitymujących się egzaminem zdanym przed komisją egzaminacyjną dla brokerów ubezpieczeniowych reasekuracyjnych - wg stanu na dzień ogłoszenia Konkursu (potwierdzone wykazem osób):
 1. do 5 brokerów - 1 pkt,
 2. od 6 do 10 brokerów - 5 pkt,
 3. od 11do 15 brokerów - 8 pkt,
 4. powyżej 15 brokerów - 10 pkt.
 
 
Kryterium 4
Liczba postępowań, które Oferent przeprowadził w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, których efektem był wybór ubezpieczyciela dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych (potwierdzone wykazem wraz z danymi adresowymi podmiotów na rzecz których przeprowadzone zostały postępowania)
 1. od 10 do 20 postępowań - 5 pkt,
 2. od 21 do 50 postępowań - 8 pkt,
 3. powyżej 50 postępowań - 10 pkt.
 
Kryterium 5
Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001
 1. wyłącznie w zakresie ubezpieczeń - 3 pkt,
 2. wyłącznie w zakresie likwidacji szkód - 5 pkt,
 3. wyłącznie w zakresie ubezpieczeń i likwidacji szkód - 10 pkt
 
Kryterium 6
Liczba obsługiwanych jednostek samorządu terytorialnego na dzień ogłoszenia Konkursu:
 1. od 10 do 25 jednostek samorządu terytorialnego - 1 pkt,
 2. od 26 do 50 jednostek samorządu terytorialnego - 5 pkt,
 3. powyżej 50 jednostek samorządu terytorialnego - 10 pkt
 
Kryterium 7
Liczba przeprowadzonych likwidacji szkód i roszczeń w 2019 roku za pośrednictwem brokera na rzecz jednostek samorządu terytorialnego:
a)   do 500 szkód i roszczeń - 5 pkt,
b)   od 500 do 2000 szkód i roszczeń - 8 pkt,
c)   od 2001 do 5000 szkód i roszczeń – 10 pkt
c)   powyżej 5000 postępowań - 20 pkt.
 
 
 

X. ZASTRZEŻENIA OGŁASZAJĄCEGO KONKURS
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych w ofercie informacji.
 2. Zamawiający podejmie współpracę z Oferentem, który uzyska w Konkursie największą ilość punktów, z zastrzeżeniem zapisu rozdz. VIII ust. 6 Regulaminu.
 3. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 1. dokonania zmiany warunków Konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia tego terminu,
 2. w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 45 dni,
 3. unieważnienia lub odstąpienia od Konkursu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. W takim przypadku Oferentowi nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania i złożenia oferty.
 1. Zamawiający jednocześnie informuje, że:
 1. nie będzie udzielał Oferentom innych niż ogólnie dostępnych informacji, związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego,
 2. oferta nie spełniająca warunków wymaganych w Regulaminie zostanie odrzucona,
 3. z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Oferentowi żadne roszczenia,
 4. Zamawiający nie zwraca Oferentowi dokumentów przedłożonych w ramach Konkursu;
 5. koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 1. O wyniku Konkursu zostanie powiadomiony każdy z Oferentów biorących udział w Konkursie, a ogłoszenie o wyniku Konkursu zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Limanowa, w zakładce „Zamówienia Publiczne i Ogłoszenia oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.gminalimanowa.bip.gov.pl
 2. Informacja o wyniku postępowania, przesłana do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, zawierać będzie określenie miejsca i terminu podpisania umowy.
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie pytania dotyczące postępowania konkursowego należy kierować pisemnie na adres Zamawiającego lub elektronicznie na adres [email protected] oraz [email protected] nie później niż do 5 dnia przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Regulaminu.
 3. Jeżeli w wyniku zmiany Regulaminu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, informując o tym fakcie na swojej stronie internetowej.
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU - poniżej:
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie
3. Załącznik nr 3 - Wykaz osób zatrudnionych u Oferenta
4. Załącznik nr 4 - Wykaz postępowań
5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy
 
Wymienione załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Liczba wyświetleń: 1555
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne