Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ekodoradzca

Gmina Limanowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 360 818, 88 zł na realizację projektu pn. „Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Limanowa” w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu B - Funkcjonowanie ekodoradców w gminach".
 
Celem projektu jest realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego poprzez utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie Ekodoradcy. Dodatkowo w każdym roku zorganizowane zostaną co najmniej 4 akcje informacyjno-edukacyjne lub/i wydarzenia poświęcone tematyce ochrony powietrza, klimatu w gminie, programom wsparcia dostępnych na likwidację niskiej emisji, wykorzystaniu OZE. itp. Każdego roku zorganizowane zostaną minimum 2 spotkania z grupami opiniotwórczymi np.: nauczyciele, księża, straż pożarna, lokalne organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, Lokalne Grupy Działania, lokalni biznesmeni, sołtysi gmin, rady sołeckie działającymi na terenie gminy Limanowa.
 
Do zadań Ekodoradcy należeć będzie prowadzenie działań doradczych i informacyjno-edukacyjnych w zakresie OZE, efektywności energetycznej, źródeł ogrzewania, dostępnych programów dofinansowania oraz doradztwo lub pomoc dla mieszkańców w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i ich rozliczaniu. Rozwinięciem tych działań będzie:

- koordynowanie realizacji przyjętej strategii ochrony powietrza (Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego), aby zapewnić trwałość i efektywność prowadzonych działań;
 - prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na poziomie lokalnym, aktywizacja środowisk opiniotwórczych oraz bezpośredni przekaz do mieszkańców;
 - świadczenie pomocy osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym w uzyskaniu dofinansowania do inwestycji w poprawę efektywności energetycznej oraz poprzez edukację w zakresie oszczędności energii;
  - pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na ochronę powietrza;
   - mobilizacja mieszkańców do korzystania z dostępnych instrumentów finansowych, umożliwiających wymianę nieefektywnych kotłów grzewczych lub przeprowadzenia termomodernizacji budynku;
   -  bezpośrednia pomoc doradcza dla mieszkańców w zakresie wymiany źródła c.o. i c.w.u. oraz modernizacji energetycznej budynku;
- realizowanie działań związanych z POP (kontrole pieców, ekointerwencje i inwentaryzacje budynków)
  -  aktualizacja bazy CEEB na podstawie danych przekazywanych przez właścicieli i zarządców budynków.
 
W ramach zadania prowadzony będzie punkt obsługi mieszkańców ds.doradztwa ekologicznego, który otwarty będzie co najmniej 96 godzin w miesiącu, 1 dzień w tygodniu co najmniej przez 8 godzin zegarowych. Punkt spełniać będzie zapisy ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, posiadać będzie powierzchnię umożliwiającą właściwe wykonywanie usług oraz miejsce do ekspozycji materiałów informacyjnych i promocyjnych. Punkt zlokalizowany zostanie w siedzibie (budynku) gminy pod adresem Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B. Ponadto, w ramach projektu planowana jest także adaptacja pomieszczenia na punkt obsługi mieszkańców w gminie i pokrycie kosztów wyposażenia tj. umeblowanie, zakup sprzętu komputerowego. Punkt będzie spełniał wymogi
przepisów BHP oraz wymogi dostępności określone w Wytycznych dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027,będzie posiadał powierzchnię umożliwiającą właściwe wykonywanie usług oraz miejsce do ekspozycji materiałów informacyjnych ipromocyjnych, będzie posiadać stanowisko pracy wyposażone w biurko, fotel biurowy, krzesła dla klientów, aparat telefoniczny, aparat fotograficzny, sprzęt komputerowy itd. Zakupiony zostanie także sprzęt do wsparcia prowadzonych działań doradczych - kamera termowizyjna.

Projekt realizowany będzie w latach 2024-2027, a  jego całkowita wartość to 424 492,82 zł.
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne