Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

RODO
Wójt Gminy Limanowa
ul. M. B. Bolesnej 18B,
34 – 600 Limanowa
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
RODO
 Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informuję, co następuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Limanowa jest Wójt Gminy Limanowa z siedzibą przy ul. M. B. Bolesnej 18B, 34 – 600 Limanowa, tel.: 18 33 72 252, adres e-mail: [email protected]
 
2. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Limanowa można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.
 
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane na różnych podstawach, określonych w art. 6 RODO. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana członków rodziny są zbierane bezpośrednio od Pani/Pana, ale są także pozyskiwane z innych źródeł, tj. od podmiotów zobowiązanych na podstawie przepisów prawa do udostępnienia danych na żądanie Gminy Limanowa.
W  przypadku gdy:
1) Pani/Pana dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.  
W związku z powyższym informuję, że:
a)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
-      inne strony postępowania, ich  pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy administrator zobowiązany jest doręczyć,
-      pomiot przetwarzający dane/osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu  na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.
b)   W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazywania posiadanych danych zawartych w aktach sprawy, w tym Pani/Pana danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.
c)    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
d)   Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy i kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.
e)    Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych jej  dotyczących, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.
f)    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.
g)    Podanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację określonych w przepisach prawa, jest Pani/Pana obowiązkiem ustawowym. Jeśli administrator danych tych nie będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona.  
h)   Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym,  a dane nie podlegają profilowaniu.
2)   Pani /Pana dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
W związku z powyższym informuję, że:
a)     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych danych są:
-      w przypadkach, gdy przepisy prawa nakładają na administratora  obowiązek zamieszczania na jego stronie podmiotowej BIP informacji zawierających Pani/Pana dane osobowe, osoby, które zapoznają się z tymi informacjami,
-      pomiot przetwarzający dane/osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu   na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.
b)   W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazania dokumentacji czynności poprzedzających zawarcie umowy w tym umowy, zawierającej Pani/Pana dane osobowe, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.
c)    Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
d)   Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od okresu realizacji umowy, okresu przewidzianego na ewentualne dochodzenie roszczeń wynikających z umowy oraz  kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zawarcia umowy zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.
e)    Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.
f)    Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.
g)    Podanie administratorowi danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest warunkiem uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora poprzedzających decyzję w sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem zawarcia umowy.
h)   Niepodanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację, oznacza utratę możliwości uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora, a w konsekwencji utratę możliwości zawarcia umowy.
i)     Przetwarzanie danych przez administratora nie jest procesem zautomatyzowanym
a dane nie podlegają profilowaniu.
3)   Pani/Pana dane przetwarzane w celu dla którego zostały przekazane administratorowi,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
W związku z powyższym informuję, że:
a) Odbiorcami danych osobowych są:
-wszystkie osoby objęte Pani/Pana oświadczeniem lub wyraźnym działaniem potwierdzającym   uprawnienie administratora do udostępniania danych tym osobom,
-      pomiot przetwarzający dane/osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.
b)   W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do  przekazywania posiadanych danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.
c)    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
d)   Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych:
-        uzależniony jest od rodzaju sprawy, w jakie wyraziła Pani/Pan zgodę i nadaniu jej kategorii archiwalnej, zgodnie z przepisami prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej,
-        może wynikać z postanowień regulaminów, określających warunki korzystania z usług realizowanych przez administratora.
e)    Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, sprostowania tych danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach  określonych w przepisach prawa. 
f)    Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych jej dotyczących bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym, że nie dotyczy to danych, które podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującym administratora przepisami prawa. 
g)    Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych. 
h)   Podanie administratorowi danych osobowych jest niezbędne do dokonania przez administratora czynności, na którą wyraża Pani/Pan zgodę. 
i)     Przetwarzanie danych może być, w przypadkach usług realizowanych przez administratora, procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu. 

                                                                                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Limanowa
 
 
Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Urząd Gminy Limanowa z siedzibą pod adresem ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B 34-600 Limanowa
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb:
b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c)      utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d)      zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem do zarządzania treścią na stronie oraz niepoprawnemu wysyłaniu zapytań z formularzyW ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
http://wszystkoociasteczkach.pl/

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z realizacją zadania dotyczącego udzielania niezbędnych informacji dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień oraz dowozu do punktów szczepień

 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż: 
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Limanowa jest Wójt Gminy Limanowa z siedzibą  przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa, tel. +48 18 33 72 252, e-mail: [email protected]
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, możesz się z nim skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]
Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, wiek oraz stopień niepełnosprawności) będą przetwarzane  w związku z realizacją zadania dotyczącego udzielania niezbędnych informacji dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania ww. zadania.  Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust.2 pkt a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych) RODO w związku ze zgłoszeniem potrzeby transportu  do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO – na  podstawie Twojej zgody - w celu realizacji zadania określonego w pkt 4 i nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora. 
Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty realizujące Narodowy Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej, pracownicy i zleceniobiorcy Urzędu Gminy Limanowa, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy będą dowozić osoby na sczepienia).
Twoje dane będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich  danych osobowych przysługuje prawo do:
-dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  
-sprostowania danych,
-usunięcia przetwarzanych danych,
-ograniczenia przetwarzania danych,
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków,
-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 
Twoich danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą one przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 

 
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne