Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 w Gminie Limanowa - aktualizacja 1

05.07.2024

Gmina Limanowa od dnia 1 stycznia 2024 r. realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, przyjęty Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r (M.P. z 2023 r. poz. 881).

Wartość otrzymanego dofinansowania (dotacja celowa na 2024 r.) na realizację zadania z budżetu Państwa wynosi po zmianie 303.128,00 zł (aneks do umowy podpisano 3 lipca 2024 r.). Planowany całkowity koszt realizacji zadania w 2024 r. wynosi po zmianie: 671.128,00 zł.

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza obecnie kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 1.552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 1.200,00 zł dla osoby
w rodzinie.

Niezbędne dokumenty w celu uzyskania w/w pomocy:
 
  • ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego),
  • dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu,
  • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o tę formę pomocy,
  • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które wskazuje pracownik socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po uprzednim przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W ciągu roku kalendarzowego wysokość środków w zależności od potrzeb ulegać będzie zmianom. Informacje o zmianach w zakresie środków finansowych niezbędnych do realizacji programu będzie aktualizowana.

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół w Limanowej.


Liczba wyświetleń: 373
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne