Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy LimanowaDeklaracja dostępności

Urząd Gminy Limanowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.gminalimanowa.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-22
​​

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.​

Ułatwienia na stronie 

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
W Urzędzie Gminy Limanowa przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej BIP w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/)
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-03-28 
 


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

W Urzędzie Gminy Limanowa przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej BIP w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/)

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-03-28 
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mirosław Bulanda 
e-mail: [email protected] 
Telefon: +48 183372252

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B,34-600 Limanowa

Budynek Urzędu Gminy Limanowa jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Biura Urzędu znajdują się w budynku jednopiętrowym. W tym samym budynku mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół. Wejście główne do budynku jest usytuowane od ulicy Matki Boskiej Bolesnej i jest dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami. Z poziomu chodnika do budynku mają dostęp osoby niepełnosprawne, również poruszające się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe nie  są sterowane automatycznie. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. Dostęp dla osób ze szczególnymi potrzebami na parter budynku , pierwsze piętro oraz na salę konferencyjną zapewniają schody wyposażone w poręcze oraz platformy przyschodowe. Na parterze ( po prawej stronie od wejścia) znajduje się toaleta odpowiednio oznaczona, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Korytarze Urzędu są dostępne dla osób niepełnosprawnych poprzez odpowiednią szerokość komunikacyjną oraz funkcjonalne ustawienie miejsc do siedzenia. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób      z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej. Na ścianie każdej kondygnacji, przy wejściu z klatki schodowej, znajduje się plan ewakuacji zawierający rozkład pomieszczeń. Krawędzie schodów zostały wyposażone w taśmę kontrastową ( żółto- czarną). Obok  budynku Urzędu Gminy naprzeciw marketu wyznaczono jedno miejskie miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych z którego mogą korzystać również klienci Urzędu. Miejsce parkingowe zostało oznaczone znakami poziomymi i pionowymi i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.Nawierzchnia przed wejściem do Urzędu Gminy jest utwardzona kostką brukową. W budynku na parterze znajduje się tablica wizualna z informacją o rozmieszczeniu biur oraz informacja o dostępie komunikacyjnym dla osób na wózku inwalidzkim i o prawie wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Rozmieszczenie poszczególnych wydziałów i gminnych jednostek w budynku UG Limanowa:

Parter:
Gminny Zespół Obsługi Szkół,
Wydział Kultury i Promocji
Wydział Gospodarki Komunalnej i Komunikacji
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Półpiętro:
Wydział Finansowy

Piętro I:
Sekretariat
Biuro Wójta
Biuro Zastępcy Wójta
Biuro Sekretarza
Wydział Organizacyjny
Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich
Wydział Geodezji, Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska
Urząd Stanu Cywilnego - Wydział Spraw Obywatelskich
Zamówienia Publiczne

Półpiętro:
Sala Konferencyjna (głównie śluby i posiedzenia Rady Gminy Limanowa oraz Komisji Rady Gminy Limanowa)

 

Dostępność tłumacza języka migowego

Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego bezpośrednio w budynku Urzędu. Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza migowego prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby poprzez sposoby kontaktu wskazane w danych kontaktowych UG Limanowa:

 • telefon: 18 33-72-252
 • fax: 18 33-71-337
 • e-mail: [email protected]
 • elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /67x4pwy9og/skrytka

Polski Związek Głuchych zobowiązuje się do zapewnienia tłumacza języka migowego wpisanego do rejestru tłumaczy języka migowego prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego , w terminie wskazanym przez Urząd Gminy Limanowa ,jednak nie wcześniej niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Urząd Gminy Limanowa.
Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

 

Informacja o wyznaczeniu koordynatora do spraw dostępności

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062) – Wójt Gminy Limanowa wyznaczył Marka Ziaję – Sekretarza Gminy Limanowa na koordynatora ds. dostępności .

Dane kontaktowe:
telefon: 18 33-72-252
e-mail: [email protected]
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /67x4pwy9og/skrytka

Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne