Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Powszechny Spis Rolny 2020 
Uprzejmie informujemy, że Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie Gminy Limanowa pełni dyżury w celach informacyjnych i interwencyjnych w godzinach pracy Urzędu,
tj. od godz. 7.30 do godz.15.30  pod numerami telefonów: 18 /337-22-52 wew. 126 lub 18 /263-00-26.
 
Informujemy także, że w Urzędzie Gminy Limanowa przygotowane zostało stanowisko komputerowe – Gminny Punkt Spisowy przeznaczony dla rolników z terenu naszej gminy, celem dokonania samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.
 
 
Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną przypominamy, aby w trakcie wizyty w Urzędzie pamiętać o zachowaniu środków ostrożności - obowiązku stałego zakrywania ust i  nosa zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, a także zachowaniu bezpiecznej odległości między osobami (min.1,5 m).
 
 
Gminne Biuro Spisowe informuje, że w przypadku wątpliwości odnoszących się do spisu rolnego istnieje możliwość telefonicznego kontaktu z infolinią pod numerem telefonu: 22/ 279-99-99 (czynne przez cały tydzień w godzinach od 8:00 do 20:00).

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 uzyskać można pod adresem: https://spisrolny.gov.pl


Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020
Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
 
Wójt Gminy Limanowa Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
 
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Limanowa Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Limanowa.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać następujące wymagania:
1) być osobą pełnoletnią,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Limanowa,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
- zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie - obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
- jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 
3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

6. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
- Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
- Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
- Informację dotycząca RODO (zał. 3).7. 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30), w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Limanowa. Adres do doręczeń: Urząd Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pan Grzegorz Krzak oraz Pani Agata Talar, tel. 18/263 00 26.
 
Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut informuje mieszkańców o powołaniu Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Limanowa w 2020 r., zwane w  zarządzeniu (załącznik poniżej)  biurem spisowym.  Biuro powołane jest do przeprowadzenia na terenie gminy Limanowa Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2020.
 
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.
Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Więcej informacji o PSR 2020 pod linkiem: https://spisrolny.gov.pl/
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne