A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Mordarka - analiza akustyczna - kolej Piekiełko-Podłęże

11.09.2020
W związku z pismem K/OIiŚ/125/07/2020/PN, dotyczącym opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Budowie nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolną  oraz modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze.”, obligującym tut. Urząd do sporządzenia analizy akustycznej w pasie 300 metrów od osi torów projektowanej linii kolejowej, a w dalszej kolejności do zaopiniowania lub przedstawieniu własnej propozycji klasyfikacji akustycznej dla terenu naszej gminy, w załączeniu przedstawiamy proponowaną klasyfikację akustyczną terenu dla miejscowości Mordarka sporządzoną w oparciu o posiadane informacje z zakresu istniejącej i projektowanej zabudowy na danym terenie wraz z ewentualną możliwości jej dalszej kontynuacji. Zgodnie z art. 115 Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ocenę czy teren należy do terenów, o których jest mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, (tzn. terenów przeznaczonych: pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy pomocy społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, pod zabudowę mieszkaniowo-usługowa), organ dokonuje na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania tego i sąsiednich terenów. Przy czym przepis art. 114 ust. 2 mówiący, że w przypadku terenów, które mogą być zaliczone do kilku rodzajów terenu wymienionych powyżej, uznaje się że powinien być zaklasyfikowany jak dla przeważającego rodzaju terenu.
            Powyższa klasyfikacja stanowi projekt, który po przedstawieniu do publicznej wiadomości, w tym sołtysom i radnym, oraz po naniesieniu ewentualnych korekt, zostanie przesłana do wnioskującego.
            Mając na uwadze powyższe, proszę o przeanalizowanie otrzymanej dokumentacji oraz wprowadzenie ewentualnych uwag i zastrzeżeń. Wszelkie uwagi należy przekazać do Urzędu Gminy Limanowa w formie pisemnej ze wskazaniem numeru działki, wraz z proponowaną klasyfikacja terenu (należy wskazać rodzaj zabudowy) oraz uzasadnieniem wniosku.
             
Jednocześnie z uwagi na wiążące  nas terminy, prosimy o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.10.2020 roku.
Wnioski złożone po terminie mogą nie zostać uwzględnione w opracowaniu.   
Jan Skrzekut 
Wójt Gminy Limanowa


Liczba wyświetleń: 703
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30