Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Dodatki do źródeł ciepła

03.10.2022
21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczące niektórych źródeł ciepła.
 
1. dodatek dla gospodarstw domowych – realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej ul.M.B.Bolesnej 18B – szczegóły na stronie: https://gopslimanowa.naszops.pl/
 
2. dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej) – wniosek należy złożyć na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 18B, do dnia 30.11.2022 r.
 
Podmioty wrażliwe:
 • szpitale i przychodnie,
 • szkoły i przedszkola,
 • ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńcze,
 • ośrodki kultury,
 • kościoły, związki wyznaniowe,
 • ochotnicze straże pożarne,
 • noclegownie i ogrzewalnie,
 • inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy.
 
WZÓR WNIOSKU (do pobrania pod artykułem)
 
Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.
 
Dodatek dla podmiotów wrażliwych:
 • Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat)
 • Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów
 • Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży
 • Wzór wyliczania wysokości dodatku D = (Zk - Skp) x 0,4
D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych,
Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczeniaSkp,
Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.
 
Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB - szczegóły na str. https://ceeb.gov.pl/

WZÓR OŚWIADCZENIA (do pobrania pod artykułem)
 
Uwaga oświadczeń nie składają gospodarstwa domowe.

PODSUMOWANIE:

Wnioski o wypłatę dodatku można składać w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 18B -  Dziennik Podawczy.

Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski o wypłatę dodatku będzie można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 
Dokładniejsze wyjaśnienia można znaleźć na stronie:
Dodatek - inne źródła ciepła - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Liczba wyświetleń: 4519
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne