A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja o XII sesji Rady Gminy Limanowa

27.01.2020
W dniu 23 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XII sesja Rady Gminy Limanowa.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, sołtysi, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, kierownicy i dyrektorzy wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy, jak również zaproszeni goście: Pan Mieczysław Uryga - Starosta Powiatu Limanowskiego, Pan Wojciech Włodarczyk - Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Pan Stanisław Piegza – Radny Powiatu Limanowskiego, Pan Tadeusz Witecki – Prezes OSP Wysokie, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz mieszkańcy gminy.
W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Jan Skrzekut przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Jedną z najważniejszych kwestii rozpatrywanych na sesji było uchwalenie budżetu gminy na 2020 r. oraz przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Radni gminy po szczegółowej analizie projektu uchwały na posiedzeniu połączonych komisji rady gminy oraz zapoznaniu z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w tej kwestii, podjęli uchwałę  budżetową Gminy Limanowa na 2020 r. oraz przyjęli wieloletnią prognozę finansową gminy obejmującą okres od 2020 r. do 2028 r.


W uchwalonym budżecie na 2020 rok po stronie dochodów przewiduje się kwotę  124 660 000,00 zł, wydatki zaś ustalone zostały na poziomie 133 669 642,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowiąca deficyt budżetu gminy, zostanie pokryta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina Limanowa w 2020 r. na inwestycje planuje przeznaczyć kwotę 19 504 853,00 zł co stanowi 15% ogółu wydatków gminy. Ponadto w 2020 r. planowane jest zakończenie zadań niezrealizowanych w 2019 r., których koszt opiewa na kwotę 5 mln zł.
Do najważniejszych zadań, jakie planowane są do wykonania w 2020 r. należą:
·         zadania inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wsi, na realizację których  zaplanowano kwotę ponad 12 mln zł, w tym dwa największe zadania budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Starej Wsi I. W tym dziale planowana jest również budowa sieci wodociągowej w Nowym Rybiu i Starym Rybiu wraz z budową zbiornika na wodę oraz rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kanina i Wysokie;
·         dalsza przebudowa dróg na terenie gminy, w tym w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowa drogi Męcina – Kłodne – Stańkowa;
·         zadanie „Przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Kisielówce na cele publiczne (świetlica wiejska) wraz z zagospodarowaniem działki” w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej na terenie Gminy Limanowa.
 
Podczas posiedzenia radni i sołtysi poruszyli kwestie związane z:
·         wykonaniem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 965 w miejscowości Młynne,
·         zaplanowaniem środków na opracowanie projektu budowy Szkoły Podstawowej
w Wysokiem,
·         zaopatrzeniem sołectwa Kanina w wodę,
·         wykonaniem przejścia dla pieszych w centrum wsi Kanina.
 
Ponadto podczas posiedzenia rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Rybiu zwrócili się z prośbą o umożliwienie kształcenia ich dzieci w klasie piątej w Szkole Podstawowej w Nowym Rybiu w roku szkolnym 2020/2021.
Na przedstawione wnioski i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Jan 

Liczba wyświetleń: 386
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30