A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

INFORMACJA O X SESJI RADY GMINY

03.12.2019
W dniu 28 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się X sesja Rady Gminy Limanowa. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia.

W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, sołtysi, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, kierownicy i dyrektorzy wydziałów oraz jednostek organizacyjnych gminy, a także zaproszeni goście: Pani Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP, Pan Wiesław Janczyk – Poseł na Sejm RP, Pan Stanisław Piegza -  radny Powiatu Limanowskiego oraz przedstawiciel KPP w Limanowej.
 
W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Jan Skrzekut przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

W dalszej części posiedzenia radni gminy podjęli uchwały w sprawie:
 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2019 r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 • zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa,
 • zmiany uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków w sołectwie Stara Wieś”,
 • przyjęcia "Programu współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 ",
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy”,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
 • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa
  na 2020 r.

 
Ponadto radni gminy podjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Limanowa wstępnych porozumień w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na terenie miejscowości Koszary, Mordarka Pisarzowa, Męcina i Kłodne  oraz upoważnienia Wójta do zawarcia tych porozumień.
 
Podczas posiedzenia radni i sołtysi poruszyli kwestie związane z:
 • naprawą nawierzchni na boisku sportowym Orlik w Męcinie,
 • edukacją mieszkańców w zakresie właściwego palenia w kotłach domowych,
 • planami napraw i regulacji cieków wodnych na terenie gminy,
 • budową sieci kanalizacyjnej w Starej Wsi,
 • podjętą rezolucją przez Radę Gminy Limanowa w sprawie pozyskania udziału Gminy Limanowa we własności budynku, w którym znajduje Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Limanowej,
 • zarządzeniem poboru podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
 
W wolnych wnioskach  radni i sołtysi wyrazili słowa podziękowania za wykonane zadania inwestycyjne na terenie gminy, m. in. boisko sportowe w Męcinie, wiaty przystankowe, prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Rupniowie oraz zabezpieczenie mostu na rzece Łososinka w kierunku Pasierbca.  
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Wójt Gminy Limanowa.

Liczba wyświetleń: 808
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30