Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Otwarty kokurs dotacyjny dla klubów i uczniowskich klubów sportowych 2024

09.01.2024
 
OGŁOSZENIE KONKURSU PROJEKTÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY LIMANOWA POLEGAJĄCEGO NA TWORZENIU WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY LIMANOWA W 2024 R.
 
 
Działając na podstawie § 8 uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu    (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 122, poz. 958) Wójt Gminy Limanowa ogłasza konkurs projektów na realizację zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Limanowa w 2024 r.
 
 1. Rodzaj zadania
 
Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie będzie służyło realizacji celu publicznego w zakresie:
 1. zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Limanowa do uprawiania różnych form sportu,
 2. poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubu,
 3. propagowania zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży
 4. pozytywnego oddziaływania na wychowanie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Limanowa
 5. tworzenia warunków do propagowania zdrowej rywalizacji i dążeniu do osiągania wysokich wyników sportowych.
 
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji projektów:
 
Na wsparcie realizacji projektu wybranego w ramach konkursu zostaną przeznaczone środki ujęte w budżecie Gminy Limanowa na rok 2024 do kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
 
 1.  Zasady przyznawania dotacji:
 Wsparciu finansowemu podlegają: kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe, działające na obszarze Gminy Limanowa oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
 1. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji z budżetu Gminy Limanowa.
 2. Formą wypłaty dotacji będzie przekazanie wnioskodawcy środków finansowych na poczet kosztów projektu, jednorazowo lub w transzach.
Dotacja jest przyznana na podstawie złożonego wniosku. Wnioskodawca w sposób szczegółowy określa rodzaj zadania na, który chce otrzymać dofinansowanie, harmonogram działań, zakładane rezultaty projektu oraz kalkulację kosztów realizacji zadania. We wniosku wskazuje również informacje, które mogą mieć wpływa na ocenę zadania przez komisję konkursową.
 1. Dotacja może być przyznana w szczególności na:
 
 1. realizację programów szkolenia sportowego,
 2. zakup sprzętu sportowego,
 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach oraz uczestnictwa w ligowych/klasowych rozgrywkach w sportach drużynowych w tym m.in. ubezpieczeń zawodników, opłat statutowych i regulaminowych oraz pokryciem kosztów dojazdu na treningi i mecze
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 5. sfinansowanie wynagrodzenia kadry szkoleniowej, trenera
 6. prowadzenie rachunkowości klubu
 
 1. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
 1. transfery zawodnika z innego klubu sportowego;
 2. zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;
 3. zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 4. koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji oraz koszty poniesione po terminie realizacji projektu.
 5. Opłaty prowadzenie rachunku bankowego
 6. Koszty reprezentacyjne inne niż wymienione w ust.3
 1. Termin realizacji przedsięwzięcia:
 
Projekty powinny być zrealizowane najpóźniej w terminie do 15 listopada 2024 r., 
a rozliczone  do 30 listopada 2024 r.
 
 
 1. Warunki i termin składania ofert:
 
Podmioty ubiegające się o wsparcie finansowe składają oferty na formularzu określonym  w załączniku nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Limanowa, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 122, poz. 958).
Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18A, 34-600 Limanowa - pok. Nr 35 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Limanowa: www.gminalimanowa.pl w zakładce dla mieszkańca/sport/kluby sportowe.
 
Do oferty należy dołączyć:
 
 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
 
 1. Aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut)
 
 1. Sprawozdanie merytoryczne za 2023 r., a w przypadku organizacji działającej krócej, za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
 
Sprawozdanie merytoryczne ma przybliżyć członkom komisji działalność klubu, powinno zawierać informacje, które mogą mieć wpływ na wysokość przyznanej dotacji tj. ilość członków klubu, wzrost liczby członków kluby na przestrzeni lat,  ilość sekcji piłkarskich w przypadku sportów drużynowych, wpływ działalności kluby na rozwój poszczególnych miejscowości i społeczeństw lokalnych.
 
Dokumenty wyszczególnione w ust. 1 niniejszego Zarządzenia należy dołączyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentowania klubu.
 
 
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście na dziennik podawczy  w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa lub  za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) – w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs projektów służących poprawie warunków uprawiania sportu i poprawie wyników we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Limanowa w 2024 r.” – do godz. 1100 w dniu 22 stycznia 2024 r.
 
Oferty złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Rozpatrzenie oferty może zostać uzależnione od przedłożenia przez wnioskodawcę
w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1200 w dniu  22 stycznia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa – w pokoju nr 1b.
 
 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 
W celu oceny zgłoszonych projektów Wójt Gminy Limanowa powołuje komisję konkursową.
Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotację, komisja konkursowa uwzględnia:
Znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego, określonego w pkt. I, popartem wnioskiem klubu.
Wnioskodawca w sposób szczegółowy określa rodzaj zadania na, który chce otrzymać dofinansowanie, harmonogram działań, zakładane rezultaty projektu oraz kalkulację kosztów realizacji zadania. We wniosku wskazuje również informacje, które mogą mieć wpływa na ocenę zadania przez komisję konkursową.
Ponadto komisja uwzględnia również :
 1. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na dotacje w ramach konkursu projektów,
 2. przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu)
  w związku z zakresem rzeczowym projektu.
 3. możliwość realizacji projektu przez beneficjenta,
 4. dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Gminą, w tym staranne i terminowe wywiązywanie się z zawartych umów,
 5. ilość sekcji piłkarskich poszczególnych klubów.
O ostatecznej wysokości przyznanej dotacji, na podstawie protokołu komisji konkursowej, decyduje Wójt Gminy Limanowa  
 
Komisja konkursowa przedkłada Wójtowi Gminy Limanowa do zatwierdzenia listę wytypowanych projektów z propozycją kwoty dotacji na każdy wybrany projekt.
 
Wójt Gminy Limanowa podejmuje ostateczną decyzję o wyborze projektów, wydając w tym celu stosowne zarządzenie, które zawiera informacje o projektach wybranych i projektach odrzuconych wraz ze wskazaniem:
 
 1. nazwy wnioskodawcy i nazwy projektu,
 2. łącznych kosztów projektu,
 3. kwoty dotacji przyznanej na projekt.
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń   w Urzędzie Gminy Limanowa. Wójt Gminy Limanowa informuje na piśmie poszczególnych wnioskodawców o wyniku rozpatrzenia złożonego przez nich wniosku.
 
 1. Postanowienia końcowe:
 
Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy gminą a podmiotem, któremu przyznano dofinansowanie.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (18) 263 00 46.

Liczba wyświetleń: 593
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne