Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Decyzja nr 4/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

25.07.2007

Limanowa, dnia 16.07.2007 r.

DECYZJA NR 4/07
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 w związku z art. 50 ust. l, art. 54 oraz art. 51 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004, Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, póz. 1071 z późniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku:
Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Rejon Eksploatacji Sieci,
ul. Ks. Łazarskiego 14, 34-600 Limanowa,
działającej poprzez Pana Józefa Mąka,
z dnia 15.05.2007 r.

ustala się lokalizację inwestycji celu publicznego


dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej śr/c z rur PE 40 mm na działkach nr 295/1 i 296/1 obręb Siekierczyna wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach nr 296/1 obręb Siekierczyna i 1926/8 obręb Stara Wieś oraz po terenie działki nr 296/8 obręb Siekierczyna, gmina Limanowa.”

Załączniki Nr l (Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz Nr 2 (teren inwestycji, wyznaczony na mapie w skali 1:500) stanowią integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 15.05.2007 r. do Wydziału Geodezji i Architektury Urzędu Gminy Limanowa wpłynął wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Rejon Eksploatacji Sieci, działającej poprzez Pana Józefa Mąka, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci gazowej śr/c z rur PE 40 mm na działkach nr 295/1 i 296/1 obręb Siekierczyna wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach nr 296/1 obręb Siekierczyna i 1926/8 obręb Stara Wieś oraz po terenie działki nr 296/8 obręb Siekierczyna, gmina Limanowa.”

Teren określony we wniosku nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego przeprowadzono postępowanie na zasadach i w trybie przewidzianym w art. 50 i nast. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Cel publiczny ustalono w oparciu o art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2000, Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym celem publicznym w rozumieniu ustawy jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych a także stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji w związku z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji został sporządzony przez mgr inż. arch. Donatę Gwiazdowicz wpisaną na listę izby samorządu zawodowego architektów nr ewidencyjny MP-0214

W toku postępowania strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń.
W związku z powyższym rozstrzygnięto jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stronom służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Wójta Gminy Limanowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

POUCZENIE:

 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 2. Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli
  a. inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;
  b. dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, dla którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, chyba że została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.
 3. O pozwolenie na budowę należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Limanowej ul. J. Marka 9, przedkładając dokumenty wymagane przepisami prawa.

Otrzymują:

 1. Strony wg odrębnego wykazu
 2. A/a
ZAŁĄCZNIK NR 1
Do decyzji Nr 4/07
z dnia 16.07.2007 r.
Znak: GA.7331/93/2007

WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Budowa sieci gazowej śr/c z rur PE 40 mm na działkach nr 295/1 i 296/1 obręb Siekierczyna wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach nr 296/1 obręb Siekierczyna i 1926/8 obręb Stara Wieś oraz po terenie działki nr 296/8 obręb Siekierczyna, gmina Limanowa.”

I.RODZAJ INWESTYCJI wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003, Nr 164, poz. 1589): obiekty infrastruktury technicznej.

II.WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:

 1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
  Planowana inwestycja polega na budowie sieci gazowej śr/c z rur PE 40 mm na działkach nr 295/1 i 296/1 obręb Siekierczyna wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach nr 296/1 obręb Siekierczyna i 1926/8 obręb Stara Wieś oraz przyłącz po terenie działki nr 296/8 obręb Siekierczyna, gmina Limanowa - na warunkach określonych szczegółowo przez dysponenta sieci.
  Inwestycja ma charakter liniowy i nie wymaga stałego zajęcia terenu a jedynie pasa budowlano - montażowego na czas realizacji inwestycji.
 2. Warunki ochrony zdrowia ludzi, środowiska, przyrody, krajobrazu.
  a) Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikające z potrzeb ochrony środowiska.
  Stosownie do wymogów przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) - przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy wystąpić o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli jest ono wymagane.
  b) Warunki ochrony gruntów rolnych i leśnych.
  Rodzaj użytku gruntowego działek stanowiących teren inwestycji liniowej nie ma wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej decyzji, z uwagi na fakt iż inwestycja nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. W związku z powyższym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zmianami).
  c) Warunki ochrony zieleni.
  Wszystkie prace inwestycyjne należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
  d) Warunki w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej.
  Wszystkie roboty inwestycyjne muszą być wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).
 3. Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikające z obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody.
  Teren zamierzenia nie znajduje się w obrębie: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, terenów górniczych i obszarów uzdrowiskowych.
 4. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
  Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarami objętymi ochroną konserwatorską.
 5. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
  Użytkowanie terenów, przez które będzie przebiegać sieć gazowa i przyłącza gazowe należy uzgodnić z właścicielami lub zarządcami.
 6. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.
  Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie może powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Należy zapewnić ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a także przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
 7. Inne.
  • Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi zapewniając równocześnie ochronę interesów osób trzecich.
  • Zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)
  • O wydanie pozwolenia na budowę Inwestor winien wystąpić do Starostwa Powiatowego w Limanowej ul. J. Marka 9.

Projekt decyzji przygotowała:
mgr inż. arch. Donata Gwiazdowicz
wpisana na listę samorządu zawodowego architektów nr MP-0214

Limanowa, dnia 16.07.2007 r.

DECYZJA NR 4/07
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 w związku z art. 50 ust. l, art. 54 oraz art. 51 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004, Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, póz. 1071 z późniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku:
Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Rejon Eksploatacji Sieci,
ul. Ks. Łazarskiego 14, 34-600 Limanowa,
działającej poprzez Pana Józefa Mąka,
z dnia 15.05.2007 r.

ustala się lokalizację inwestycji celu publicznego


dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej śr/c z rur PE 40 mm na działkach nr 295/1 i 296/1 obręb Siekierczyna wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach nr 296/1 obręb Siekierczyna i 1926/8 obręb Stara Wieś oraz po terenie działki nr 296/8 obręb Siekierczyna, gmina Limanowa.”

Załączniki Nr l (Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu) oraz Nr 2 (teren inwestycji, wyznaczony na mapie w skali 1:500) stanowią integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 15.05.2007 r. do Wydziału Geodezji i Architektury Urzędu Gminy Limanowa wpłynął wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Rejon Eksploatacji Sieci, działającej poprzez Pana Józefa Mąka, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci gazowej śr/c z rur PE 40 mm na działkach nr 295/1 i 296/1 obręb Siekierczyna wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach nr 296/1 obręb Siekierczyna i 1926/8 obręb Stara Wieś oraz po terenie działki nr 296/8 obręb Siekierczyna, gmina Limanowa.”

Teren określony we wniosku nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego przeprowadzono postępowanie na zasadach i w trybie przewidzianym w art. 50 i nast. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Cel publiczny ustalono w oparciu o art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2000, Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym celem publicznym w rozumieniu ustawy jest budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych a także stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji w związku z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji został sporządzony przez mgr inż. arch. Donatę Gwiazdowicz wpisaną na listę izby samorządu zawodowego architektów nr ewidencyjny MP-0214

W toku postępowania strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń.
W związku z powyższym rozstrzygnięto jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stronom służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Wójta Gminy Limanowa, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

POUCZENIE:

 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 2. Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli
  a. inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;
  b. dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, dla którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, chyba że została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.
 3. O pozwolenie na budowę należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Limanowej ul. J. Marka 9, przedkładając dokumenty wymagane przepisami prawa.

Otrzymują:

 1. Strony wg odrębnego wykazu
 2. A/a
ZAŁĄCZNIK NR 1
Do decyzji Nr 4/07
z dnia 16.07.2007 r.
Znak: GA.7331/93/2007

WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Budowa sieci gazowej śr/c z rur PE 40 mm na działkach nr 295/1 i 296/1 obręb Siekierczyna wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach nr 296/1 obręb Siekierczyna i 1926/8 obręb Stara Wieś oraz po terenie działki nr 296/8 obręb Siekierczyna, gmina Limanowa.”

I.RODZAJ INWESTYCJI wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. 2003, Nr 164, poz. 1589): obiekty infrastruktury technicznej.

II.WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:

 1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
  Planowana inwestycja polega na budowie sieci gazowej śr/c z rur PE 40 mm na działkach nr 295/1 i 296/1 obręb Siekierczyna wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach nr 296/1 obręb Siekierczyna i 1926/8 obręb Stara Wieś oraz przyłącz po terenie działki nr 296/8 obręb Siekierczyna, gmina Limanowa - na warunkach określonych szczegółowo przez dysponenta sieci.
  Inwestycja ma charakter liniowy i nie wymaga stałego zajęcia terenu a jedynie pasa budowlano - montażowego na czas realizacji inwestycji.
 2. Warunki ochrony zdrowia ludzi, środowiska, przyrody, krajobrazu.
  a) Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikające z potrzeb ochrony środowiska.
  Stosownie do wymogów przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) - przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy wystąpić o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli jest ono wymagane.
  b) Warunki ochrony gruntów rolnych i leśnych.
  Rodzaj użytku gruntowego działek stanowiących teren inwestycji liniowej nie ma wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej decyzji, z uwagi na fakt iż inwestycja nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. W związku z powyższym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zmianami).
  c) Warunki ochrony zieleni.
  Wszystkie prace inwestycyjne należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
  d) Warunki w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej.
  Wszystkie roboty inwestycyjne muszą być wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).
 3. Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikające z obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody.
  Teren zamierzenia nie znajduje się w obrębie: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, terenów górniczych i obszarów uzdrowiskowych.
 4. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
  Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarami objętymi ochroną konserwatorską.
 5. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
  Użytkowanie terenów, przez które będzie przebiegać sieć gazowa i przyłącza gazowe należy uzgodnić z właścicielami lub zarządcami.
 6. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.
  Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie może powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Należy zapewnić ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a także przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
 7. Inne.
  • Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi zapewniając równocześnie ochronę interesów osób trzecich.
  • Zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)
  • O wydanie pozwolenia na budowę Inwestor winien wystąpić do Starostwa Powiatowego w Limanowej ul. J. Marka 9.

Projekt decyzji przygotowała:
mgr inż. arch. Donata Gwiazdowicz
wpisana na listę samorządu zawodowego architektów nr MP-0214Liczba wyświetleń: 2074
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne