Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników

13.06.2007

W związku z przypadającymi w bieżącym roku wyborami ławników oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, podaję do wiadomości liczbę ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu i Sądu Rejonowego w Limanowej, podlegających wyborowi przez Radę Gminy Limanowa:


 • do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 2 ławników,
 • do Sądu Rejonowego w Limanowej – 7 ławników, w tym 4 ławników do Sądu Pracy.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłaszanie kandydatów na ławników:

 1. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.
 2. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
 3. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) (karta zgłoszenia)
 4. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata. (wzór listy)
 5. Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
  • 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego;
  • oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Wzór karty zgłoszenia oraz wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika można otrzymać w pok. Nr 2 Urzędu Gminy Limanowa.

Zgłoszenia kandydatów należy składać
w Sekretariacie Urzędu Gminy Limanowa
ul. M. B. Bolesnej 18B
w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370).
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ J. Oleksy

W związku z przypadającymi w bieżącym roku wyborami ławników oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, podaję do wiadomości liczbę ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu i Sądu Rejonowego w Limanowej, podlegających wyborowi przez Radę Gminy Limanowa:


 • do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 2 ławników,
 • do Sądu Rejonowego w Limanowej – 7 ławników, w tym 4 ławników do Sądu Pracy.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłaszanie kandydatów na ławników:

 1. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.
 2. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
 3. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) (karta zgłoszenia)
 4. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata. (wzór listy)
 5. Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
  • 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego;
  • oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
  • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Wzór karty zgłoszenia oraz wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika można otrzymać w pok. Nr 2 Urzędu Gminy Limanowa.

Zgłoszenia kandydatów należy składać
w Sekretariacie Urzędu Gminy Limanowa
ul. M. B. Bolesnej 18B
w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370).
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ J. Oleksy


Liczba wyświetleń: 1873
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne