Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Biuro Rady Gminy

Biuro Rady wykonuje zadania związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Rady i jej organów, zapewnia obsługę merytoryczną, administracyjną i kancelaryjno-techniczną Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących i Komisji Rady. Udziela wszechstronnej pomocy w organizowaniu pracy radnych w zakresie wynikającym z mandatu radnego. Do zadań Biura należy w szczególności:

 • przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej Komisji oraz innych materiałów na posiedzenia tych organów,
 • organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady Gminy i jej Komisji,
 • opracowywanie i sporządzanie protokołów z sesji Rady Gminy oraz stałych Komisji Rady,
 • prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Gminy, wniosków i opinii Komisji oraz interpelacji i wniosków radnych zgłaszanych na sesjach oraz w okresie między sesjami,
 • wykonywanie czynności związanych z przekazywaniem uchwał Rady Gminy organom nadzoru – tj. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie,
 • przesyłanie uchwał Rady Gminy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego,
 • udostępnianie uchwał Rady Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • przekazywanie do realizacji wydziałom i kierownikom jednostek organizacyjnych odpisów uchwał Rady Gminy, wniosków Komisji i interpelacji radnych gminy,
 • zapewnianie niezbędnej pomocy technicznej, administracyjnej i organizacyjnej radnych w sprawowaniu ich funkcji,
 • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami o stanie majątkowym radnych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób upoważnionych do wydania decyzji w imieniu wójta,
 • obsługa kancelaryjna działalności Przewodniczącego Rady Gminy,
 • współudział w przygotowywaniu projektu planu pracy Rady oraz jej Komisji,
 • obsługa organizacyjno – merytoryczna szkoleń i narad, w szczególności kierowników oraz sołtysów, zwoływanych przez Wójta,
 • udzielania pomocy organizacyjnej w działalności jednostek pomocniczych Gminy, w tym obsługa techniczno-kancelaryjna wyborów sołtysów i rad sołeckich,
 • prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami radnych i mieszkańców Gminy,
 • współudział w wykonywaniu zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich oraz referendów,
 • prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników do sądów powszechnych.

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jej Komisji:

mgr Katarzyna Urbaniak

KONTAKT

Urząd Gminy Limanowa
34-600 Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B

Biuro Rady Gminy - pokój nr 4

tel. 18 337 22 52 wew. 132
fax.18 337 13 37
email: [email protected] 

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne