Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Gminny Zespół Obsługi Szkół

Dyrektor

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Edyta Król

Edyta KRÓL – urodzona 02 kwietnia 1977 roku w Limanowej. Od 2011 roku Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej. Z wykształcenia ekonomistka, obecnie związana z oświatą.

W roku 1996 została absolwentką Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół nr 1 w Limanowej. Dwa lata później ukończyła Zawodowe Studium Medyczne w Gorlicach uzyskując tytuł terapeuty zajęciowego. W roku 2006 została absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, uzyskując tytuł magistra zarządzania finansami. Trzy lata później ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie zarządzania audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych.
 

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej

Regulamin dostępny jest pod TYM linkiem.
 

Statut Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej

Statut dostępny jest pod TYM linkiem.
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Limanowa

Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych dostępne są pod TYM linkiem.

Kontakt

Kontakt oraz pokoje Gminnego Zespołu Obsługi Szkół można pobrać TUTAJ
 
Gminny Zespół Obsługi Szkół  
w Limanowej
ul. M. B. Bolesnej 18B,
34 – 600 Limanowa
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
RODO
 
Celem wypełnienia obowiązku, wynikającego z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informuję, co następuje:
 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Obsługi Szkół
w Limanowej z siedzibą przy ul. M. B. Bolesnej 18B, 34 – 600 Limanowa, tel.: 18 3373792, adres e-mail: [email protected]
 
2. Z Inspektorem ochrony danych - Panem Grzegorzem Szajerka w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Limanowej można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane na różnych podstawach, określonych w art. 6 RODO.    
Pani / Pana dane osobowe oraz dane Pani / Pana członków rodziny są zbierane bezpośrednio od Pani / Pana, ale są także pozyskiwane z innych źródeł, tj. od podmiotów zobowiązanych na podstawie przepisów prawa do udostępnienia danych na żądanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej.
 
W  przypadku gdy:
1)   Pani/Pana dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – dotyczy to tzw. danych osobowych zwykłych,
i na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego, przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą – dotyczy to tzw. danych osobowych wrażliwych (np. o stanie zdrowia).
W związku z powyższym informuję, że:
a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
- inne strony postępowania, ich  pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, którym rozstrzygnięcie sprawy administrator zobowiązany jest doręczyć,
- pomiot przetwarzający dane / osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu  na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.
b) W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazywania posiadanych danych zawartych w aktach sprawy, w tym Pani/Pana danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.
c) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
d) Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy i kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.
e) Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych jej  dotyczących, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.
f) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.
g) Podanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację określonych w przepisach prawa, jest Pani/Pana obowiązkiem ustawowym. Jeśli administrator danych tych nie będzie posiadał, Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona.  
h) Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym,  a dane nie podlegają profilowaniu.
 
2) Pani /Pana dane przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W związku z powyższym informuję, że:
a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych danych są:
- w przypadkach, gdy przepisy prawa nakładają na administratora  obowiązek zamieszczania na jego stronie podmiotowej BIP informacji zawierających Pani/Pana dane osobowe, osoby, które zapoznają się z tymi informacjami,
- pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.
b) W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do przekazania dokumentacji czynności poprzedzających zawarcie umowy w tym umowy, zawierającej Pani/Pana dane osobowe, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.
c) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
d) Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od okresu realizacji umowy, okresu przewidzianego na ewentualne dochodzenie roszczeń wynikających z umowy oraz  kategorii archiwalnej, nadanej sprawie zawarcia umowy zgodnie z przepisem prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane te mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej.
e) Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.
f) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych.
g) Podanie administratorowi danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest warunkiem uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora poprzedzających decyzję w sprawie zawarcia umowy oraz warunkiem zawarcia umowy.
h) Niepodanie administratorowi danych osobowych, umożliwiających Pani/Pana identyfikację, oznacza utratę możliwości uczestniczenia w czynnościach podejmowanych przez administratora, a w konsekwencji utratę możliwości zawarcia umowy.
i) Przetwarzanie danych przez administratora nie jest procesem zautomatyzowanym
a dane nie podlegają profilowaniu.
 
3) Pani/Pana dane przetwarzane w celu dla którego zostały przekazane administratorowi,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. W związku z powyższym informuję, że:
a) Odbiorcami danych osobowych są:
- wszystkie osoby objęte Pani/Pana oświadczeniem lub wyraźnym działaniem potwierdzającym   uprawnienie administratora do udostępniania danych tym osobom,
- pomiot przetwarzający dane/ osoby zatrudnione przez ten podmiot, w przypadku gdy administrator powierzył mu na podstawie umowy przetwarzanie danych osobowych.
b) W przypadkach określonych przepisami prawa, zobowiązującymi administratora do  przekazywania posiadanych danych osobowych, innym organom, w ramach prowadzonych postępowań, dane te będą tym organom przekazywane. Organy te nie są jednak uznawane za odbiorców tych danych, a przetwarzanie przez nie Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami o ochronie danych, mającymi zastosowanie do celów przetwarzania.
c) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
d) Okres przechowywania przez administratora Pani/Pana danych osobowych:
- uzależniony jest od rodzaju sprawy, w jakie wyraziła Pani/Pan zgodę i nadaniu jej kategorii archiwalnej, zgodnie z przepisami prawa określającymi jednolity rzeczowy wykaz akt. Pani/Pana dane osobowe mogą być jednak przechowywane dłużej aniżeli określony przepisami prawa okres przechowywania, gdyż zgoda archiwum państwowego w sprawie usunięcia dokumentacji sprawy zawierającej dane osobowe może zostać wydana po upływie okresu przechowywania, wynikającego z kategorii archiwalnej,
- może wynikać z postanowień regulaminów, określających warunki korzystania z usług realizowanych przez administratora.
e) Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, sprostowania tych danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może nastąpić w przypadkach i na zasadach  określonych w przepisach prawa. 
f) Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych jej dotyczących bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym, że nie dotyczy to danych, które podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującym administratora przepisami prawa. 
g) Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie tych danych. 
h) Podanie administratorowi danych osobowych jest niezbędne do dokonania przez administratora czynności, na którą wyraża Pani/Pan zgodę. 
i) Przetwarzanie danych może być, w przypadkach usług realizowanych przez aministratora, procesem zautomatyzowanym a dane nie podlegają profilowaniu.
 
Z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE można zapoznać się na stronie internetowej BIP MUW w Krakowie: www.malopolska.uw.gov.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
                                  
                                                                                                             administrator

 

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne