Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nagrody wójta za osiągnięcia sportowe

I Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o nagrody są:
1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu;
2) trenerzy;
3) osoba zainteresowana lub jej opiekunowie prawni;
4) nauczyciele wychowania fizycznego i dyrektorzy szkół.
 
II Wniosek, o którym mowa, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę organu zgłaszającego;
2) imię i nazwisko zawodnika wyróżniającego się osiągnięciami w działalności sportowej;
3) opis osiągnięć sportowych;
4) dokumenty potwierdzające ww. osiągnięcia;
 
III Wnioski, o których mowa, składa się w Urzędzie Gminy Limanowa do 31 marca danego roku
kalendarzowego za osiągnięcia w roku poprzednim.
 
IV Wnioski rozpatrywane są w terminie do dwóch miesięcy od upływu terminu do ich składania.
1. Ustalając wysokość nagrody Wójt bierze pod uwagę opinię Gminnej Rady Sportu w Limanowej.
 
V Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody sportowe określa Rada Gminy Limanowa
w uchwale budżetowej gminy.
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne