Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

KIEDY POWSTAŁA KOMISJA?
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Limanowej (w obecnym składzie) została powołana Zarządzeniem Nr 3/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku przez Wójta Gminy Limanowa.
 
JAKIE SĄ GŁÓWNE ZADANIA KOMISJI?
Zgodnie z art. 41 ust. 3 i art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Limanowej, należy:
 
Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych i liczby zezwoleń na sprzedaż  napojów  alkoholowych na terenie gminy, zgodnie z zasadami wynikającymi z uchwał Rady Gminy Limanowa.
 
Kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy
 
Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie
 
W przypadku zaistnienia podejrzenia przemocy w rodzinie - założenie Niebieskiej Karty

 
Podejmowanie działania zmierzającego do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu (wzór wniosku), a w szczególności:
 
 • przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu
 • wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania nadużywania alkoholu, zmiany swojego zachowania lub poddania się leczeniu odwykowemu
 • jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, należy skierować taką osobę na badanie przez biegłych (psychiatra i psycholog), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego
 • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego, do której należą:​
- opinia wydana przez biegłego
- protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do Komisji przypadek nadużywania alkoholu
- protokół z rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu, o ile do takiej rozmowy doszło
- dokumenty pochodzące z wywiadu środowiskowego
- inne informacje np. informacje od policji, czy też pedagoga szkolnego
 • złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy
 • procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna
 
 
SKŁAD KOMISJI
 
 • Paweł Jaworski – przewodniczący Komisji,
 • Iwona Bartodziej – zastępca przewodniczącego Komisji,
 • Beata Dutka – sekretarz Komisji,
 • Henryk Ługowski – członek Komisji,
 • Agata Talar – członek Komisji.

 
KONTAKT
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
34-600 Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B

 
tel. 18 263 00 32 – sprawy związane z leczeniem odwykowym i przygotowaniem opinii dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
tel. 18 263 00 21 – sprawy związane z wydatkowaniem środków alkoholowych
tel. 18 337 22 52 - centrala
[email protected]
www.gminalimanowa.pl
 
 
GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
 
LECZENIE ZAMKNIĘTE
 
Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
Oddział Leczenia Uzależnień
 
34-400 Nowy Targ
ul. Szpitalna 14

tel. 18 263 34 14 – rejestracja
[email protected] 
www.pszs.eu
 
 
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
Oddział Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
 
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178A

tel. 14 631 52 87 – rejestracja
[email protected]
www.lukasz.med.pl
 
 
Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
 
30-393 Kraków
ul. Babińskiego 29

tel. 12 652 42 70 – rejestracja  
[email protected]
www.babinski.pl
 
 
Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
 
58-379 Czarny Bór
ul. Parkowa 8

tel. 74 845 01 24 – rejestracja
[email protected]
www.czarnybor.rubikon.pl
 
 LECZENIE OTWARTE
 
"PROMEDICUM" Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
 34-600 Limanowa
ul. Kościuszki 15
tel. 18 337 42 01 – rejestracja
Godzin  przyjęć pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy:
od poniedziałku do piątku: 8.00  – 15.00
 

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. Śniadeckich 10a
tel. 18 449 04 95 – rejestracja
      18 449 04 98 – Dział Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi
      18 449 04 99 – Dział Profilaktyki i Terapii Uzależnień
[email protected]
www.soik.pl
Godzin  przyjęć pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy:
od poniedziałku do piątku: 8.00  – 16.00
 

Małopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. Ludwika Waryńskiego 1
tel. 18 440 71 31, 18 442 02 87 
[email protected]
www.uzalenienia-nowysacz.malopolska.pl
Godzin  przyjęć pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy:
od poniedziałku do piątku: 9.00  – 13.00


Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
CM UNIMED
30-131 Kraków
ul. Młodej Polski 7
tel. 12 415 81 12 – rejestracja
[email protected]
www.unimed-nzoz.pl
Godzin  przyjęć pacjentów:
od poniedziałku do piątku: 8.00  – 15.00
Oprócz osób uzależnionych od alkoholu do terapii na Oddziale Dziennym przyjmowane są także osoby uzależnione od innych substancji psychoaktywnych oraz osoby uzależnione od czynności ( np. hazard, komputer, Internet, zakupy, seks) więcej informacji tel. 12 415 81 12


WSPARCIE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
 
Grupa Wsparcia „Uzdrowienie”
Poradnia przy Bazylice pw. Matki Boslesnej
34-600 Limanowa
ul. Jana Pawła II nr 1
Wizyty w piątek w godz. 17.00 – 18.45

Punt Konsultacyjny ds. uzależnień  i innych problemów psychologicznych przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej
Dyżur telefoniczny, konsultacje i porady udzielane są w następujących godzinach:
 • Inspektor terapii uzaleznień: wtorek w godz. 16.00 - 19.00, sobota w godz. 9.00 - 13.00
 • Psycholog/psychoterapeuta: poniedziałek w godz. 15.00 - 18.00 pod numerem telefonu 734 136 341
Konsultacje  z instruktorem terapii uzaleznień  lub psychologiem w szpitalnym Punkcie Konsultacyjnym będą się odbywać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym .
Więcej informacji w zakładce www.szpitallimanowa/StrefaPacjenta/SPK
 
 
Świetlica samopomocowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu
34-600 Limanowa
ul. Zygmunta Augusta 35
Wizyty możliwe od środy do piątku w godz. 16.00 – 20.00
 
 
Budynek OSP Łososina Górna
34-600 Limanowa
ul. Łososińska 23
Wizyty możliwe w poniedziałki i wtorki w godz. 16.00-20.00
 
 
Grupa AA „Jutrzenka”
34-600 Limanowa
ul. Zygmunta Augusta 35
Wizyty możliwe we wtorki od godz. 17.00
 
 
Grupa AA „Sami Swoi”
34-600 Limanowa
ul. Jana Pawła II 1
 
Wizyty możliwe w czwartki od godz. 17.30

Punkt konsultacyjny:
Limanowa, ul. Zygmunta Augusta 35
czynny:
Poniedziałek – 16.00 – 19.00
Wtorek – 15.30 – 19.00
Środa – 7.30 – 11.00 
 
Wszystkie osoby, które doświadczyły przemocy w rodzinie m.in. w związku z nadużywaniem alkoholu, mogą prosić o interwencję swojego dzielnicowego lub dzwoniąc na niebieską linię: 801 12 00 02
 
W świetle obowiązujących przepisów oprócz Policji, pomocy udzielają również: przedstawiciele pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty
i ochrony zdrowia,
 są to instytucje uprawnione do wprowadzania i realizacji procedury Niebieskiej Karty.
 
Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej powstał Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, gdzie dyżur pełnią pracownik socjalny i psycholog.
 
Na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zainteresowane osoby mogą znaleźć charakterystykę patologicznych zjawisk, a także cenne porady jak przeciwdziałać alkoholizmowi i przemocy w rodzinie. Można także odszukać inne placówki lecznictwa w województwie małopolskim, zapoznać się ze szkodami zdrowotnymi i uzależnieniem, a każdy zainteresowany może dokonać autodiagnozy tj. wykonać Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych ze Spożywaniem Alkoholu AUDIT.  
 
PROFILAKTYKA W MAŁOPOLSCE - Programy Ochrony i Promocji Zdrowia realizowane na terenie Województwa Małopolskiego - czytaj więcej...
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne