Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ogłoszenie konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie

11.04.2024
ZARZĄDZENIE  NR 39/2024
WÓJTA GMINY LIMANOWA
z dnia 11 kwietnia 2024 r.
 
w sprawie ogłoszenia  konkursu  na  stanowisko dyrektora Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie, dla której  organem  prowadzącym jest  Gmina  Limanowa.
                   
           Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2021 r. poz.1428 ),  zarządzam, co następuje:
                                                
§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie,  Siekierczyna  326, 34-600 Limanowa.
        2.  Objęcie stanowiska dyrektora, o którym mowa w ust. 1, nastąpi od dnia 1 września 2024 r. 
                           
§ 2. 1. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
       2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Limanowa  (www.bip.malopolska.pl/uglimanowa) w dziale  „Zamówienia publiczne i ogłoszenia”,
  2. na stronie internetowej  Gminy Limanowa www.gminalimanowa.pl w dziale „ Aktualności ”
  3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy Limanowa oraz w  Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Limanowej.
 
§ 3.  Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Organizacyjnego.
 
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej informacji w poniższym pliku.


Liczba wyświetleń: 756
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne