Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

19.04.2024

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2023.1786) – dalej: utk oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572) – dalej: Kpa,

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 29 lutego 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  (znak: WI-IV.747.2.5.2024), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. C2 od km proj. 44+866 (km istn. 45+900) do km proj. 48+600 (km istn. 49+822) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż  linii kolejowej nr 104 od k proj. 44+866 (km istn. 45+900) do km proj. 48+940 (km istn. 50+170) na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika.
Inwestycją objęte są niżej wymienione nieruchomości położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim:
Miasto Limanowa:
 • Obręb 0003, działki nr: 139, 566, 647.
 • Obręb 0005, działki nr: 110/2, 116, 128/2, 128/3, 128/4, 17/3, 18, 192/1, 192/2, 198/2, 20, 204, 205/2, 216/2, 217, 218, 219/2, 219/3, 219/4, 232, 239/1, 239/2, 239/3, 244, 245/1, 246, 247, 248, 249, 25, 250, 251/12, 251/13, 251/14, 251/15, 251/2, 251/4, 251/7, 252/11, 252/13, 252/15, 252/3, 252/6, 252/7, 252/8, 253/7, 254/3, 254/4, 257, 258/1, 258/2, 259, 26/1, 260, 268/12, 268/13, 268/9, 28, 29, 30/1, 30/11, 30/18, 30/19, 30/9, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 35, 39, 40/3, 61/6, 62/1, 63/2, 63/3, 63/6, 65, 66, 79/1, 79/2, 80/1, 80/2, 81/2, 82, 83, 84, 85/15, 85/16, 85/17, 85/18, 85/19, 85/20, 85/21, 85/4, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9, 86, 896/1, 896/2, 896/3, 897, 921.
 • Obręb 0006, działki nr: 1/1, 1/2, 1000/10, 1000/12, 1000/13, 1000/15, 1000/18, 1000/7,1001/1, 1001/2, 1005/3, 1005/4, 1006/4, 1006/5, 1006/6, 1007/1, 1009/1, 1009/2, 1010/10, 1010/11, 1010/15, 1010/4, 1010/5, 1010/6, 1010/7, 1011/10, 1011/3, 1011/7,1011/8, 1012/1, 1012/2, 1012/3, 1013/1, 1013/2, 1014, 1015, 1016, 1017/1, 1029, 1052, 1057, 1058, 1059, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 178, 179/12, 179/7, 180/1, 180/2, 181/5, 182/1, 182/13, 182/15, 182/2, 182/20, 182/22, 182/24, 182/25, 182/26, 182/27, 182/28, 182/29, 182/4, 183, 184/1, 188, 2/5, 2/6, 3/10, 32/2, 32/3, 33, 34/16, 34/17, 34/21, 34/22, 34/23, 34/24, 34/25, 34/26, 34/31, 34/33, 34/6, 35/13, 35/14, 35/23, 35/24, 35/25, 35/26, 36/5, 36/7, 36/8, 4, 495/1, 495/2, 495/3, 496, 497/1, 5/1, 504/5, 504/9, 505, 512/1, 513, 514/1, 514/8, 514/9, 515/1, 515/2, 516/4, 516/5, 517, 518, 531, 56/2, 56/4, 56/5, 56/6, 57/1, 58/1, 58/2, 59, 6/1,60/2, 60/3, 60/4, 61/1, 61/2, 62, 697, 7/2, 7/4, 7/5, 700, 703/8, 704/3, 723, 724, 727, 728, 729/1, 729/2, 730/1, 730/2, 731/1, 731/2, 732/1, 732/2, 733, 734/1, 737, 739/2, 740/1, 741/5, 741/7, 741/8, 743/3, 743/4, 744, 745/1, 745/2, 745/3, 746, 747, 748, 749, 750, 764, 765/1, 765/2, 765/3, 765/4, 766, 777, 779, 780, 781/4, 781/6, 782/1, 782/2, 783/1, 783/2, 784, 785, 786/1, 786/2, 788/2, 788/3, 788/4, 788/5, 789/1, 789/2, 790, 791, 792/2, 792/3, 792/4, 792/5, 794/5, 795/2, 795/3, 795/4, 795/5, 795/6, 795/7, 796, 797/10, 797/11, 797/12, 797/13, 797/14, 797/15, 797/16, 797/17, 797/4, 797/5, 797/6, 797/7, 797/8, 797/9, 798/2, 799/1, 799/2, 799/3, 8/2, 8/3, 810, 812/10, 812/11, 812/13, 812/15, 812/16, 812/17, 812/18, 812/19, 812/20, 813, 814/3, 814/4, 814/5, 814/6, 943/1, 973/2, 997, 998, 999/1, 999/2, 999/4, 999/5.
 • Obręb 0007, działki nr: 323, 330, 332, 333, 334, 343/2, 366, 373/3, 373/5, 374/3, 374/4, 375, 376/23, 376/24, 376/29, 381, 383/1, 386, 387/2, 387/3, 387/4, 388, 389/1, 389/2, 390/5, 390/6, 390/7, 390/8, 391/2, 391/3, 392, 394, 395, 396/11, 396/12, 397/2, 397/3, 397/4, 398/1, 398/2, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406/1, 406/2, 407, 416/12, 981/3.
Gmina Limanowa:
 • Obręb 0011 Mordarka, działki nr: 1106/3, 1106/4, 1108/8, 1122, 1123, 1124/2, 1125, 1126, 1132/2, 1132/5, 1133/3, 1133/4, 1133/5, 1134/1, 1134/2, 1135/3, 1135/5, 1136, 1137, 1139, 1150, 1151, 1152, 1165, 1166, 1167, 1169.
Zgodnie z art. 49 Kpa – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.
Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kpa, mogą na każdym etapie postępowania, zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, powołując się na znak sprawy:
 WI-IV.747.2.5.2024.
Kontakt z organem zapewniony jest:
1. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej  (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka,  faksem - 12 422 72 08;
2. pocztą tradycyjną - uwagi i wnioski należy kierować na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków);
3. osobiście wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39-21-226).
Na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, opublikowano mapy  z przebiegiem inwestycji. Są one dostępne w menu podmiotowym w zakładce:  Urząd Wojewódzki/ Wydziały/ Infrastruktury/ Repozytorium plików/ nazwa inwestycji;

http://(https://bip.malopolska.pl/muw,a,2442885,wi-iv747252024-zalaczniki-graficzne-do-wniosku-o-wydanie-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-linii-kolej.html).POUCZENIA
Informuje się, że zgodnie z przepisami utk:
Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej:
 • wnioskodawcę – na adres wskazany we wniosku;
 • właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem – na adres określony w katastrze nieruchomości (którego funkcję pełni ewidencja gruntów i budynków) ze skutkiem doręczenia;
 • Prezesa UTK,
 • pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację linii kolejowej, na stronach internetowych tych urzędów, a także w prasie lokalnej.
W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości albo w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dokonuje się w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.
Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia:
 1. nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (przepisu tego nie stosuje się do  1) nieruchomości wnoszonych przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną, zwane dalej „PKP S.A.”, w formie wkładu niepieniężnego do PLK S.A. na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2022 r. poz. 2542 oraz z 2023 r. poz. 1720); 2) obrotu nieruchomościami, dokonywanego przez PLK S.A., CPK albo jednostkę samorządu terytorialnego, na rzecz których została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, albo dokonywanego za ich zgodą wydaną nie wcześniej niż po upływie dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę dotycząca nieruchomości stała się ostateczna; 3) obrotu nieruchomościami, o których mowa w art. 9s ust. 9, który jest dokonywany z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę dotycząca tej nieruchomości stała się ostateczna.).
Czynność prawna dokonana z naruszeniem ww. wymogu jest nieważna;
 1. w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a toczące się postępowania w tych sprawach podlegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (chyba że postępowanie dotyczy inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej);
 2. w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zobowiązuje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia (chyba że postępowanie dotyczy inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej).
W przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:
 1. zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie będącej własnością Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
 2. przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem, o którym mowa w pkt 1, wskutek innego zdarzenia prawnego,
-   nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego w terminie 7 dni od dnia zbycia.
Niedokonanie ww. zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.
Natomiast zgodnie z przepisami Kpa informuje się w szczególności, że:
 1. Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kpa).
 2. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 Kpa).
 3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa).
 4. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 3 Kpa).
 5. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi (art. 40 § 1 Kpa).
 6. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa).
 7. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 40 § 4 Kpa).
 8. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa).
 9. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1 Kpa).
 10. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).
Obwieszczenie podlega publikacji (art. 9o ust. 6 i 6a utk):
 • w prasie lokalnej,
 • na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Urzędu Gminy Limanowa oraz Urzędu Miasta Limanowa.
 
18.04.2024
 
 


Liczba wyświetleń: 747
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne