Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa - 11 marca 2024

07.03.2024
Szanowni państwo
Członkowie komisji
 
 
  Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 11 marca 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
 

Tematem posiedzenia będzie:

 
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 3. udzielenia dotacji na zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi,
 4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2024 roku publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Limanowa- Sarczyn- Limanowa,
 5. udzielenia dotacji dla Parafii pw. św. Antoniego Opata w Męcinie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach  I edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 6. udzielenia dotacji dla Parafii pw. Znalezienia Krzyża Św. w Nowym Rybiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach  I edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 7. udzielenia dotacji  dla Parafii  św. Jana Ewangelisty w Pisarzowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach  I edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 8. udzielenia dotacji  dla Parafii pw. św. Antoniego Opata w Męcinie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach  II edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 9. udzielenia dotacji dla Parafii pw. Znalezienia Krzyża Św. w Nowym Rybiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach  II edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 10. udzielenia dotacji  dla Parafii  św. Jana Ewangelisty w Pisarzowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach  II edycji  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 11. rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2025 r. środków stanowiących fundusz sołecki,
 12. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Limanowa,
 13. wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1610K: Limanowa – Świdnik,
 14. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Limanowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 15. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa na 2024 rok,
 16. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Limanowa, uczestniczących 
  w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,
 17. Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 r.,
 18. przekształcenia mieszkania chronionego treningowego w mieszkanie treningowe oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu.
 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Limanowa.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminy Limanowa z zakresu wspierania rodziny za rok 2023.
 3. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu „Współpracy Gminy Limanowa
  z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.”
 4. Informacja o umowach najmu lokali użytkowych zawartych w roku 2023.
 5. Informacja o umowach dzierżaw działek zawartych w roku 2023 r.
 6. Informacja dotycząca wykazu działek przejętych w 2023 r.
 7. Wolne wnioski i zapytania:
 8. Zakończenie obrad.
 
            Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/.
 
 
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
 
Pan Marek Borucki
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
 
Pani Zuzanna Kolawa
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
 i Planowania Przestrzennego
 
Pan Stanisław Sajdak
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 
 
Pan Andrzej Malinowski


Liczba wyświetleń: 231
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne