Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących paliwa gazowe - aktualizacja

16.02.2024
Podstawowe informacje

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu faktury za paliwo gazowe.
Refundacji podlega VAT od paliw gazowych, tj. gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego, w tym skroplonego gazu ziemnego oraz propan-butanu lub innych rodzajów gazu palnego, dostarczanych za pomocą sieci gazowej, a także biogazu rolniczego ( art.3 pkt 3a ustawy Prawo energetyczne).

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych i poniosła koszty wynikające z faktur/y.


Warunki uzyskania zwrotu VAT


Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.


Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 r. – uwzględniało się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
od 1 sierpnia 2023 do 30 września 2024 r. – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu/mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis winien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres poczty elektronicznej (e-mail), wskazany we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej (e-mail) we wniosku o refundację podatku VAT, informację o przyznaniu refundacji można odebrać w siedzibie Sekcji Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka.

Wniosek o refundację składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

do dnia 30 września 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
po dniu 30 września 2024 r. – w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.


Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Sposób złożenia wniosku

Organem właściwym do złożenia wniosku o refundację podatku VAT dla mieszkańców Gminy Limanowa jest Wójt Gminy Limanowa. Z upoważnienia Wójta Gminy Limanowa  postępowania w przedmiotowym zakresie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej z siedzibą przy ulicy M.B. Bolesnej 18B, tel: 33 73 657.

Wniosek składa się:

na piśmie
Wzór wniosku jest dostępny poniżej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę – Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany
Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę – Wyślij pismo ogólne

przy użyciu aplikacji mObywatel
Pobranie aplikacji mObywatel
Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję „Złóż wniosek”, a następnie wybrać właściwy wniosek.


Liczba wyświetleń: 1605
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne