Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

EKO – KARTKA WIELKANOCNA - I Powiatowy Konkurs Plastyczny

06.02.2024
 W imieniu organizatorów zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie,  w załaczniku regulamin wraz z kartą zgłoszeń.

EGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„EKO-kartka wielkanocna”
I. Organizator
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce
II. Cele konkursu
- kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
- zachęcanie dzieci do postaw proekologicznych,
- odkrywanie i promowanie dziecięcych uzdolnień plastycznych,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi,
- rozwijanie kreatywności
III Warunki uczestnictwa i zasady konkursu:
1.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas 1-3 ze szkół podstawowych z terenu Powiatu Limanowskiego.
2.
Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie kartki świątecznej nawiązującej do Świąt Wielkanocnych:

Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę w formacie A5 (kartka A4 zgięta na pół- ozdabiamy pierwszą stronę),

Przy wykonaniu pracy należy zastosować surowce wtórne (np. gazety, plastik, skrawki materiałów), można zastosować materiały dodatkowe tj. farby, kredki, jednak odpady wtórne powinny stanowić zdecydowaną większość kartki świątecznej,

Prosimy o nieużywanie materiałów sypkich (tj. ryż, kasza, brokat), plasteliny i cekinów.
3.
Prace uczestników będą podzielone na dwie kategorie wiekowe:
Kategoria I: przedszkola
Kategoria II: klasy 1-3 szkoły podstawowej
4.
Przedszkole/szkoła, która zgłasza uczestników może przedstawić maksymalnie:
3
prace w kategorii I
3
prace w kategorii II
5.
Z tyłu pracy, w prawym dolnym rogu należy przykleić wypełnioną komputerowo karteczkę ( czcionka: Times New Roman, rozmiar 12) z następującymi informacjami:
imię i nazwisko dziecka, wiek,
kategoria (kategoria I- dzieci z oddziałów przedszkolnych, kategoria II- uczniowie klas 1-3), nazwa placówki.
6.
Do prac należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 1.
7.
Każda kartka powinna być zapakowana osobno do koszulki wraz z podpisanymi zgodami (Załączniki 2 i 3*), ( w celu dodatkowego zabezpieczenia zalecamy spięcie koszulki zszywaczem).
8.
Brak załączników do pracy skutkuje jej odrzuceniem.
9.
Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce,
Mordarka 204, 34-600 Limanowa, z dopiskiem : „EKO-kartka wielkanocna”.
10.
Termin dostarczenia prac to 12.03.2024 r (decyduje data wpływu).
11.
Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane.
12.
Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi w konkursach.
13.
Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ani ich autorom, ani placówkom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonego egzemplarza pracy konkursowej.
IV . Kryteria oceniania oraz nagrody:
1. W konkursie pod uwagę będą brane:

zgodność z tematem;

samodzielność wykonania pracy;

kreatywne zastosowanie odpadów;

estetyka wykonania pracy.
2. Komisja konkursowa dokona oceny prac oraz wyłoni po trzech laureatów nagród głównych i po siedem wyróżnień w każdej kategorii. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
3. Komisja konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
4. Nauczyciele dzieci, które zdobędą nagrody główne, otrzymają dyplomy z podziękowaniem.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18.03.2024 r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Mordarce oraz na profilu szkoły w serwisie społecznościowym Facebook.
*Nauczyciel wypełnia zgodę jednorazowo
6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach konkursu, miejscu i sposobie wręczenia nagród, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.
8. Przez podanie danych osobowych uczestnik, jak i jego prawni opiekunowie wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników konkursu, również w mediach lokalnych i na stronach internetowych organizatora.
V. Uwagi dodatkowe
• Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
• Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
• Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
VI. Kontakt
Koordynator:
mgr Klaudia Matyasik- Bieda
telefon: 183371230
strona szkoły: www.spmordarka.pl
e-mail: [email protected]Liczba wyświetleń: 977
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne