Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

21.02.2024
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że Gmina Limanowa przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Umowa w tej sprawie została zawarta pomiędzy Wojewodą Małopolskim, reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej – Pana Jacka Kowalczyka, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i Gminą Limanowa, reprezentowaną przez Panią Ewę Bulandę - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (wpływ podpisanej umowy z MUW w Krakowie do Gminy: 19 lutego 2024 r.)

Wojewoda Małopolski przekaże Gminie Limanowa środki Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania w łącznej kwocie 588 528,72 zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) - w trzech transzach, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wojewoda przekaże ponadto środki Funduszu na koszty związane z obsługą tego Programu w kwocie 11 770,57 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy).

Całkowita kwota sfinansowania zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. wyniesie 600 299,29 zł. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystencji osobistej.

Realizatorem Programu w Gminie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej.

Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu Solidarnościowego, jakim jest wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Celem rozpowszechnienia tych usług jest zwiększenie szans osób z niepełnoprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnościami w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Usługi asystencji osobistej będą dostosowane do potrzeb uczestnika, mieszkającego na terenie gminy Limanowa i będą polegać w szczególności na pomocy asystenta w różnych sferach życia, w tym:

- wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

- wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

- wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

- wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane ze środków publicznych.

Planujemy, że usługi asystencji osobistej w ramach Programu realizowane będą na rzecz 25 osób, które w wyznaczonym terminie - w odpowiedzi na otwarty i jawny nabór wniosków - złożyły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Karty zgłoszenia do Programu.

Planuje się, że limit roczny godzin usług asystenta, przypadających na 1 uczestnika Programu w Gminie Limanowa wyniesie w 2024 r.:
 
  • 471 godzin dla osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (8 osób);
  • 401 godzin dla osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (16 osób);
  • 204 godziny dla dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (1 dziecko),

co daje łącznie 10388 godzin dla wszystkich uczestników Programu.

Program zapewnia usługi asystencji osobistej świadczone uczestnikom przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

W pierwszej kolejności usługi asystencji osobistej będą mogły świadczyć osoby, wskazane przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, niebędące członkami rodziny uczestnika.

Planuje się, że łączny koszt wynagrodzenia asystentów za wykonane w 2024 r. usługi asystencji osobistej wyniesie maksymalnie 519 400,00 zł (przy zakładanym udziale  22 asystentów).

Kwotę do 69 128,72 zł można będzie natomiast przeznaczyć na koszty zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów towarzyszących uczestnikom oraz koszt przejazdów asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/innym środkiem transportu, np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu oraz koszty zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystentów towarzyszących uczestnikom, a także na koszty ubezpieczeń OC oraz NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta.

Usługi asystencji osobistej będą wdrażane sukcesywnie. Realizacja tych usług będzie możliwa w okresie od podpisania umowy z asystentem osobistym, który zostanie wskazany przez uczestnika Programu - do 13 grudnia 2024 r.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
oraz na stronie GOPS w Limanowej https://gopslimanowa.naszops.pl​


Liczba wyświetleń: 670
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne