Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy Limanowa-7 grudnia 2023

01.12.2023
Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XXXIII sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 r. /czwartek/ o godz. 13.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.


 
Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Wystąpienia zaproszonych gości.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a.uchwalenia budżetu Gminy Limanowa na 2024 rok,
b.przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
c.zmian w budżecie,
d.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
e.ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,
f.uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok,
g.podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
h.określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania  i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług,
i.przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2029,
j.zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na 2024 r.,
k.rozpatrzenia petycji dotyczącej zatłaczania spalin pod ziemię,
l.rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Limanowa,
8.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Limanowa w roku szkolnym 2022/2023.
9.Wnioski i oświadczenia radnych.
10.Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
11.Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Zakończenie obrad. 
                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                               Stanisław Młyński 
 
Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk.  Podstawą przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w posiedzeniu jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wraz z aktami wykonawczymi.


Liczba wyświetleń: 322
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne