Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa - 4 grudnia 2023

01.12.2023
Szanowni państwo
Członkowie komisji

 

 
Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 


 
Tematem posiedzenia będzie: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a.uchwalenia budżetu Gminy Limanowa na 2024 rok,
b.przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
c.zmian w budżecie,
d.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
e.ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,
f.uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok,
g.podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
h.określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania  i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług,
i.przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2029.
4.Wyrażenie opinii na temat planowanego zwiększenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy zadania pn. „Budowa Hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Męcinie”.
5.Omówienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Limanowa w roku szkolnym 2022/2023.
6.Wolne wnioski i zapytania.
7.Zakończenie obrad.Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/.
 


 
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
 
 Marek Borucki
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
 
 Zuzanna Kolawa
 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
 i Planowania Przestrzennego
 
Stanisław Sajdak
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 
 
Andrzej Malinowski
 
 

 


Liczba wyświetleń: 271
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne