Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja o XXXIII sesji Rady Gminy Limanowa

08.12.2023
 
W dniu 7 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Limanowa.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, sołtysi, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, kierownicy i dyrektorzy wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy, jak również zaproszeni goście: Pan Mieczysław Uryga - Starosta Powiatu Limanowskiego,  Pan Stanisław Piegza – Radny Powiatu Limanowskiego, Pan Stefan Hutek – Radny Powiatu Limanowskiego.
W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Jan Skrzekut przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Jedną z najważniejszych kwestii rozpatrywanych na sesji było uchwalenie budżetu gminy na 2024 r. oraz przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Radni gminy po analizie projektu uchwały na posiedzeniu połączonych komisji rady gminy oraz zapoznaniu z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w tej kwestii, jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową Gminy Limanowa na 2024 r. oraz przyjęli wieloletnią prognozę finansową gminy obejmującą okres od 2024 r. do 2027r.

W dalszej części posiedzenia radni gminy podjęli uchwały w sprawie:
-zmian w budżecie,
-zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
-ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,
-uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok,
-podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
-określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania  i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług,
-przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2029,
-zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na 2024 r.,
-rozpatrzenia petycji dotyczącej zatłaczania spalin pod ziemię,
-rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Limanowa,
-przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skarg na uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Limanowa. 

Podczas posiedzenia radni i sołtysi poruszyli kwestie związane z:
-rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji zachodniej części gminy Limanowa - Etap I”,
-wykonaniem oświetlenia ulicznego w miejscowości Sowliny w ramach pozyskanych środków z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych pod nazwą „Rozświetlamy Polskę”,
-uzupełnieniem oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Męcina i Kłodne,
-uregulowaniem stanu prawnego działki w Kłodnem w ciągu drogi powiatowej Trzetrzewina – Krasne Potockie- Męcina – Kłodne (1 ar przy moście),
-dokończeniem modernizacji drogi w Starej Wsi,
-naprawą dwóch wiat przystankowych w miejscowości Koszary,
-udostępnieniem świetlicy wiejskiej w Siekierczynie dla mieszkańców w okresie zimowym,
-udostępnieniem numeru telefonu dla mieszkańców, pod którym można zgłaszać potrzebę odśnieżenia dróg po godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie radni wyrazili słowa podziękowania za zrealizowane inwestycje na terenie gminy w mijającym roku.Na przedstawione wnioski i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Jan Skrzekut.
 
Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy przekazali zebranym życzenia  świąteczne i noworoczne.

Liczba wyświetleń: 431
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne