Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wykaz nieruchomości przeznaczony do oddania w najem.

21.11.2023
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem:

 
1. Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest księgą wieczystą Nr 8396 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.

2. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na I piętrze   budynku położonego na działce ew. nr  639, w Nowym Rybiu 157, wyposażonego w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną i c.o.

3. Pomieszczenia  przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu  stomatologicznego.

4.Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.

5. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 24,77 m2.

6.Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 7/23  Wójta Gminy Limanowa z dnia  19.01.2023 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu.

7.Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności. 

8.Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.

9.Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 - w godzinach od 8.00 do 15.00.

10.Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w portalu limanowa.in oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa (www.gminalimanowa.pl/)


Liczba wyświetleń: 567
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne