Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024

06.11.2023
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że prowadzi nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

dziećmi do ukończenia 16-go roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,

- którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Ośrodek planuje, że Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego - w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika Programu w 2024 r. wynosi 240 godzin.

Z uwagi na krótki termin złożenia wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zgłoszenia przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. M. B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa, do dnia 10 listopada 2023 r. do godz. 15.00. W sprawie tej można także kontaktować się z pracownikami socjalnymi Ośrodka pod nr telefonu: 18 3373657.

Zgłoszenia będą podstawą do oszacowania potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy w 2024 r.

Zadanie publiczne będzie współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej informacji o Programie można znaleźć tutaj - link: http://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024
Liczba wyświetleń: 751
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne