Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Limanowa-26 października 2023

25.10.2023
Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XXXII sesji Rady Gminy Limanowa,która odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. /czwartek/ o godz. 13.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.Proponowany porządek obrad:
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Wystąpienia zaproszonych gości.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6.Przeprowadzenie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej na kadencję w latach 2024-2027.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie,
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
c)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Stara Wieś,
d)przyjęcia na 2024 r. programu współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Limanowa w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Limanowa.
8.Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach majątkowych za 2022 r.
9.Wnioski i oświadczenia radnych.
10.Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
11.Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Zakończenie obrad. 


 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Stanisław Młyński


 
Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk.  Podstawą przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w posiedzeniu jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wraz z aktami wykonawczymi.


Liczba wyświetleń: 491
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne