Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa-23.10.2023r.

18.10.2023
Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 23 października 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
 
Tematem posiedzenia będzie: 

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie,
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
c)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Stara Wieś,
d)przyjęcia na 2024 r. programu współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Limanowa w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Limanowa.
5.Omówienie wniosku Wykonawcy robót o zwiększenie wynagrodzenia umownego dla zadania pn. „Budowa Hali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Męcinie”.
6.Wolne wnioski i zapytania.
7.Zakończenie obrad. 
 

Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/.
 
 
 
 
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
 
Marek Borucki
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
 
Zuzanna Kolawa
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
 i Planowania Przestrzennego
 

 Stanisław Sajdak
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 
 

 Andrzej Malinowski
 
 

Liczba wyświetleń: 334
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne