Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Za nami XXXI sesja Rady Gminy Limanowa

29.09.2023
W dniu 28 września 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Limanowa.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, a także zaproszeni goście: Ryszard Terlecki - Wicemarszałek Sejmu RP, Jan Hamerski – Senator RP, Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP, Barbara Bartuś – Poseł na Sejm RP, Wojciech Włodarczyk – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Tadeusz Witecki – prezes OSP Wysokie.


W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Jan Skrzekut przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 


W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, a mianowicie:

-zmian w budżecie,
-zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
-udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie,
-udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa – Stare Rybie - Rupniów w km od 9+400 do km 9+885 w miejscowości Rupniów, Powiat Limanowski,
-wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Męcina,
-zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Limanowa, objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
-zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
-zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika
-rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Limanowa. 

Podczas posiedzenia radni i sołtysi poruszyli kwestie związane z:

- budową drogi na Kamionną w Nowym Rybiu i przejęciem jej przez powiat limanowski,
- renowacją kapliczki w Kłodnem,
- budową sieci kanalizacji sanitarnej w Koszarach oraz odtwarzaniem nawierzchni dróg,
- koncepcją budowy Sali gimnastycznej w Młynnem,
- modernizacją drogi Łososina Górna – Dzielec – Laskowa,
- problemem hałasu ze strzelnicy zlokalizowanej w Limanowej – rejon Łososina Górna,
- przekazywaniem informacji radnym o odbiorach inwestycji w sołectwie.
 
Radni i sołtysi gminy złożyli wyrazy podziękowania za realizowane inwestycje drogowe w gminie, jak również bieżące utrzymanie dróg.Rada gminy poparła inicjatywę zakupu działki i budowy wieży widokowej na szczycie góry Jaworz w Męcinie. Podziękowano za realizację wieży widokowej na górze Kamionna, która jest współfinansowana przez 5 samorządów.Na przedstawione wnioski i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Jan Skrzekut.
 
Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy zachęcił do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach parlamentarnych.
 
 
 

Liczba wyświetleń: 825
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne