Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa-25.09.2023r.

20.09.2023
Szanowni Państwo
Członkowie Komisji

 
 
Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 25 września 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
 
Tematem posiedzenia będzie: 

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie ,
b)zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
c)udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie,
d)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Limanowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1619K Tarnawa – Stare Rybie - Rupniów w km od 9+400 do km 9+885 w miejscowości Rupniów, Powiat Limanowski,
e)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Męcina,
f)zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Limanowa, objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
g)zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
h)zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
4.Wolne wnioski i zapytania.
5.Zakończenie obrad. 


 Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/.
 
 
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
 
Pan Marek Borucki
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
 
Pani Zuzanna Kolawa
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
 i Planowania Przestrzennego
 
Pan Stanisław Sajdak
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 
 
Pan Andrzej Malinowski


Liczba wyświetleń: 422
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne