Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

06.09.2023
W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej zaprasza osoby, które chciałyby skorzystać z usług Asystenta osobistego w 2024 r. do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Limanowej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami Programu są następujące osoby:

1.dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami zawartymi w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2.osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a)  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1.Wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
2.Wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
3.Wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
4.Wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1.posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
2.posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
3.wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1.zaświadczenie o niekaralności https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego, https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web);
2.informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w  postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pobierz-informacje-z-rejestru-sprawcow przestepstw-na-tle-seksualnym, https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/);
3.pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za usługi asystenta.

Realizacja Programu będzie finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Z uwagi na krótki termin złożenia wniosku do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, zgłoszenia przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej, ul. M. B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa, do dnia 13 września 2023 r. do godz. 15.00. W sprawie tej można także kontaktować się z pracownikami socjalnymi Ośrodka pod nr telefonu: 18 3373657.

Więcej informacji o Programie można znaleźć tutaj - link: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024.


Potrzebne  dokumenty do zlożenia na Asystenta osoby z niepełnosprawnością załączniku poniżej.


Liczba wyświetleń: 774
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne