Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zaproszenie na XXX Sesje Rady Gminy

15.06.2023
Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XXX sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. /czwartek/ o godz. 14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Wystąpienia zaproszonych gości.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6.Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Limanowa za 2022 rok.
7.Debata nad Raportem o stanie Gminy:
a) głosy radnych,
b) głosy mieszkańców.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Limanowa za 2022 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2022 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2022 r., po zapoznaniu się z:
a.sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2022 r.,
b.sprawozdaniem finansowym Gminy Limanowa sporządzonym na dzień 31.12.2022 r.,
c.informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Limanowa,
d.stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Limanowa z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 r.,
e.opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie  w sprawie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2022 r.,
f.opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Limanowa z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.

12.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
a.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za 2022 r.,
b.zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2023 r.,
c.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
d.udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcinie,
e.udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem,
f.udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowej,
g.udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielówce,
h.udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Rybiu,
i.przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
j.ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa,
k.przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i opiekunami dziennymi,
 l.ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa,
m.uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Limanowa na lata 2023-2027,
n.utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
o.trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej,
u.powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
p.wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia z petycją w sprawie wprowadzenia zakazu reklamy alkoholu w mediach publicznych.

13.Przedstawienie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej za 2022 rok.
14.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Limanowa.
15.Monitoring za 2022 rok z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Limanowa na lata 2022-2030.
16.Wnioski i oświadczenia radnych.
17.Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
18.Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
19.Wolne wnioski i zapytania.
20.Zakończenie obrad. 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Stanisław Młyński
  
 
Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk.  Podstawą przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w posiedzeniu jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wraz z aktami wykonawczymi.
 


Liczba wyświetleń: 867
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne