Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie Wojewody o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

13.06.2023
 
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
 
zawiadamia, 6 czerwca 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową infrastruktury kolejowej na odcinkach od km 27,812 do km 27,871oraz od km 28,408 do km 28,451 w ciągu linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka, realizowane w ramach zadania: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 3 lutego 2023 r., uzupełniony 23 lutego 2023 r., ograniczony 26 maja 2023 r.).Zgodnie z art. 9w ust.1 utk, przedmiotowej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony postępowania lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją, powołując się na znak sprawy WI-IV.747.2.2.2023:

1. w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18,
ul. Basztowa 22 (tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną: 12 39 21 653);
2. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12 422 72 08);
3. pocztą tradycyjną wnioski o udostępnienie decyzji należy kierować na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).
 

Jednocześnie informuje się, że treść decyzji wraz z załącznikami została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – w menu podmiotowym w zakładce: Urząd Wojewódzki/ Wydziały/ Infrastruktury/ Repozytorium plików/ nazwa inwestycji:
https://bip.malopolska.pl/muw,m,334260,repozytorium-plikow.html
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z przepisami utk:
1. wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy (na adres wskazany we wniosku) oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem – na adres określony w katastrze nieruchomości (którego funkcję pełni ewidencja gruntów i budynków) ze skutkiem doręczenia,
2. pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej,
3.w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym albo w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku, zawiadomienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dokonuje się w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. 
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Zgodnie z art. 49 Kpa – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji
oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 
Obwieszczenie podlega publikacji (art. 9q ust. 2 i 2a utk):
w prasie lokalnej,na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Urzędu Gminy Raba Wyżna. 
 


Liczba wyświetleń: 683
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne