Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

13.06.2023
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775) – dalej: Kpa oraz art. 9q ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2023.602) – dalej: utk,
 
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
 
zawiadamia, 2 czerwca 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. D od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+220 (km istn. 63+965) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+581 (km istn. 64+321), realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 25 stycznia 2023 r., uzupełniony 16 lutego 2023 r., skorygowany 15 marca 2023 r.).
Zgodnie z art. 9w ust.1 utk, przedmiotowej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony postępowania lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją, powołując się na znak sprawy WI-IV.747.2.1.2023:


1. w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18,
ul. Basztowa 22 (tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną: 12 39 21 612);
2. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12 422 72 08);
3. pocztą tradycyjną wnioski o udostępnienie decyzji należy kierować na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).
 
Jednocześnie informuje się, że treść decyzji wraz z załącznikami została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – w menu podmiotowym w zakładce: Urząd Wojewódzki/ Wydziały/ Infrastruktury/ Repozytorium plików/ nazwa inwestycji:
https://bip.malopolska.pl/muw,m,334260,repozytorium-plikow.html
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z przepisami utk:
wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy (na adres wskazany we wniosku) oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem – na adres określony w katastrze nieruchomości (którego funkcję pełni ewidencja gruntów i budynków) ze skutkiem doręczenia,
pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin
oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej,
w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym albo w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku, zawiadomienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dokonuje się
w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. 
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków), w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Zgodnie z art. 49 Kpa – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji
oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 
Obwieszczenie podlega publikacji (art. 9q ust. 2 i 2a utk):
w prasie lokalnej,
na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Urzędu Gminy Limanowa i Urzędu Gminy Chełmiec. 


Liczba wyświetleń: 351
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne