Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Jednogłośne Absolutorium za 2022 rok dla Wójta Gminy Limanowa

27.06.2023
W dniu 22 czerwca 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXX sesja Rady Gminy Limanowa.
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, a także zaproszeni goście: Anna Paluch – Poseł na Sejm RP, Stanisław Piegza i Stefan Hutek – Radni Powiatu Limanowskiego.

Zasadniczym punktem porządku obrad była debata nad Raportem o stanie Gminy Limanowa za 2022 r. Wójt Gminy Limanowa przedstawił główne założenia raportu gminy, współczynniki finansowe obrazujące wykonanie budżetu gminy za 2022 r., a  także realizację zadań inwestycyjnych w 2022 r. Radni podczas debaty poruszyli kwestie związane z ograniczeniem zadłużenia budżetu gminy, rekordowym pozyskaniem środków zewnętrznych na inwestycje gminne, co w znacznej mierze wpływa do dobrą kondycję finansów gminy. Mieszkańcy gminy nie zgłosili chęci udziału w debacie.
Po zakończonej debacie Rada Gminy Limanowa udzieliła Wójtowi Gminy Limanowa wotum zaufania przy 17 głosach za, 2 przeciw i 1 wstrzymującym się oraz jednogłośnego absolutorium za 2022 r. Radni zatwierdzili także sprawozdanie finansowe gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 r. W dalszej części posiedzenia radni gminy podjęli uchwały w sprawie:
-zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  w Starej Wsi za 2022 r.,
-zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2023 r.,
-zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
-udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcinie,
-udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem,
-udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowej,
-udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielówce,
-udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Rybiu,
-przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
-ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa,
-przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i opiekunami dziennymi,
-ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa,
-uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Limanowa na lata 2023-2027,
-utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej,
-powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
-wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia z petycją w sprawie wprowadzenia zakazu reklamy alkoholu w mediach publicznych
-rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Limanowa.
W trakcie posiedzenia radni zwrócili się z wnioskami do Wójta Gminy w sprawach związanych z:
-budową przedszkola dla dzieci w Starej Wsi II,
-budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koszary,
-podziękowaniem za wykonane inwestycje drogowe – droga Rupniów-Bednarki-Zawadka
-podziękowaniem za  bieżące naprawy i utrzymanie  dróg,
-wykonaniem wiaty przystankowej w Starej Wsi przy drodze powiatowej,
-podjętymi działaniami na osiedlu romskim w Koszarach mającymi na celu rozbiórkę samowoli budowlanej,
-budową linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz,
-podziękowaniem na rozpoczęte prace budowlane przy budowie wieży widokowej na Górze Kamionna,
-utrzymaniem transportu publicznego na trasie Lipowe – Limanowa.Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Wójt Gminy Limanowa.
 


Liczba wyświetleń: 674
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne