Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Limanowa

15.06.2023
Szanowni państwo
Członkowie komisji
 
 
Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
 
Tematem posiedzenia będzie: 

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.Przedstawienie raportu o stanie Gminy Limanowa za 2022 rok.
4.Omówienie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Limanowa za 2022 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Limanowa.
5.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za 2022 r.,
b.zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2023 r.,
c.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
d.udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcinie,
e.udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem,
f.udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowej,
g.udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kisielówce,
h.udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Rybiu,
i.przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
j.ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa,
k.przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i opiekunami dziennymi,
l.ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa,
m.uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Limanowa na lata 2023-2027,
n.utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
o.trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej,
u.powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
p.wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia z petycją w sprawie wprowadzenia zakazu reklamy alkoholu w mediach publicznych.

6.Przedstawienie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej za 2022 rok.
7.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Limanowa.
8.Monitoring za 2022 rok z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Limanowa na lata 2022-2030.
9.Wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie obrad. 

Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/.
 
 
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
 
Pan Marek Borucki
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
 
Pani Zuzanna Kolawa
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
 i Planowania Przestrzennego
 
Pan Stanisław Sajdak
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 
 
Pan Andrzej Malinowski


Liczba wyświetleń: 562
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne