Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Limanowa - 30 marca 2023

22.03.2023

                                                                      
Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XXIX Sesji
Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. /czwartek/
o godz. 13:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Złożenie ślubowania przez radną Gminy Limanowa.
5.Wystąpienia zaproszonych gości.
6.Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a.zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2023 r.,
b.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
c.udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w celu realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”,
d.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2023 roku publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Limanowa- Sarczyn- Limanowa,
e.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2023 roku publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Szczawa Białe- Limanowa- Szczawa Białe,
f.przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
g.rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2024 r. środków stanowiących fundusz sołecki,
h.wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia międzygminnego w celu budowy  wieży widokowej na Górze Kamionna,
i.uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Limanowa na 2023 rok,
j.powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
k.Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 r.,
m.zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2019-2023,
n.zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,
o.zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego,
u.określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców.

8.Informacja o umowach najmu lokali użytkowych zawartych w roku 2022.
9.Informacja o umowach dzierżaw działek zawartych w roku 2022 r.
10.Informacja dotycząca wykazu działek przejętych w 2022 r.
11.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu „Współpracy Gminy Limanowa
z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.”
12.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Limanowa za rok 2022 r.
13.Wnioski i oświadczenia radnych.
14.Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
15.Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
16.Wolne wnioski i zapytania.
17.Zakończenie obrad. 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Stanisław Młyński
 
 
 
 
Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO

Liczba wyświetleń: 652
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne