Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

XXIX Sesja Rady Gminy Limanowa

31.03.2023
W dniu 30 marca 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Limanowa.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, sołtysi, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, kierownicy i dyrektorzy wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy, jak również zaproszeni goście: Pani Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP, Pan podinsp. Marcin Sak – Komendant Powiatowy Policji w Limanowej, kom. Daniel Strug – Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Pan Stanisław Piegza – Radny Powiatu Limanowskiego, Pan Stefan Hutek – Radny Powiatu Limanowskiego oraz mieszkańcy gminy.

Uczestnicy sesji uczcili minutą ciszy pamięć św. Sylwestra Hasiora – radnego Gminy Limanowa. W dniu 8 stycznia br. w wyniku nieszczęśliwego wypadku/pożaru, odszedł od nas radny Sylwester Hasior. Sylwester Hasior wybrany został na radnego Gminy w 2018 r. w miejscowości Wysokie, był członkiem dwóch komisji Rady Gminy - Komisji Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, był także druhem OSP. Wszystkie funkcje wypełniał z pasją, poświęceniem i wielkim zaangażowaniem. Zawsze spieszył z pomocą innym. Był życzliwym, dobrym, uśmiechniętym człowiekiem, służył ludziom jako strażak, jako sąsiad i radny. Potrafił mobilizować ludzi w słusznej sprawie, a swoim entuzjazmem i zaangażowaniem zarażał innych.
 
Podczas posiedzenia Pani Beata Kwiatkowska złożyła ślubowanie i objęła mandat radnej Gminy Limanowa. Pani Beata Kwiatkowska postanowieniem Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II wstąpiła na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 10 – KW Prawo i Sprawiedliwość, która w wyborach przeprowadzonych w dniu 21.10.2018 r. uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu.W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Jan Skrzekut przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 
W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, a mianowicie:
 
1.zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2023 r.,
2.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
3.udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w celu realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”,
4.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2023 roku publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Limanowa- Sarczyn- Limanowa,
5.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2023 roku publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Szczawa Białe- Limanowa- Szczawa Białe,
6.przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
7.rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2024 r. środków stanowiących fundusz sołecki,
8.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu budowy  wieży widokowej na Górze Kamionna,
9.uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Limanowa na 2023 rok,
10.powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
11.Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 r.,
12.zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2019-2023,
13.zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,
14.zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego,
15.określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców. 

Podczas posiedzenia radni i sołtysi poruszyli kwestie związane z:

a)realizacją inwestycji na terenie miejscowości Mordarka,
b)wystąpienia z petycją w sprawie zlikwidowania reklam promujących spożywanie alkoholu,
c)środków wydatkowanych na rozbudowę infrastruktury oświatowej w gminie,
d)budową nowej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz i trwającymi pracami geodezyjnymi przy starej linii kolejowej,
e)uruchomieniem lodowiska w okresie zimowym dla dzieci i młodzieży  na terenie gminy,
f)budową chodnika w Rupniowie i Nowym Rybiu,
g)planami skanalizowania miejscowości Rupniów,
h)remontem drogi w Nowym Rybiu i naprawą oświetlenia ograniczającego prędkość przy kaplicy w Starym Rybiu,
i)budową drogi na Kamionną w Nowym Rybiu,
j)naprawa drogi w miejscowości Sowliny. 

Radni złożyli również podziękowania za bieżące naprawy i inwestycje realizowane w gminie.   Na przedstawione wnioski i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Jan Skrzekut.Rada Gminy Limanowa przyjęła ponadto w drodze aklamacji oświadczenie w sprawie obrony czci i godności imienia Wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II.Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy przekazali zebranym życzenia  świąteczne.


Liczba wyświetleń: 1043
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne