Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa - 27 marca 2023

22.03.2023
 
Szanowni Państwo
Członkowie Komisji

 
 
Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 27 marca 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
 
                                                                   Tematem posiedzenia będzie: 
1 .Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a.zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2023 r.,
b.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
c.udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w celu realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”,
d.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2023 roku publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Limanowa- Sarczyn- Limanowa,
e.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2023 roku publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Szczawa Białe- Limanowa- Szczawa Białe,
f.przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
g.rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2024 r. środków stanowiących fundusz sołecki,
h.wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia międzygminnego w celu budowy  wieży widokowej na Górze Kamionna,
i.uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Limanowa na 2023 rok,
j.powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,
k.Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 r.,
l.zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w latach 2019-2023,
m.określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców.

4.Informacja o umowach najmu lokali użytkowych zawartych w roku 2022.
5.Informacja o umowach dzierżaw działek zawartych w roku 2022 r.
6.Informacja dotycząca wykazu działek przejętych w 2022 r.
7.Sprawozdanie z realizacji rocznego programu „Współpracy Gminy Limanowa
z organizacjami pozarządowymi w 2022 r.”
8.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Limanowa za rok 2022 r.
9.Wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie obrad. 

            Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/.
 
 
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
 
Pan Marek Borucki
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
 
Pani Zuzanna Kolawa
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
 i Planowania Przestrzennego
 
Pan Stanisław Sajdak
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 
 
Pan Andrzej Malinowski
 

Liczba wyświetleń: 567
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne