Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Dodatek gazowy w 2023 r. dla gospodarstw domowych

28.02.2023
Aby ograniczyć wzrost kosztów zakupu paliw gazowych w gospodarstwach domowych o najniższych dochodach, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych, ustawodawca uregulował w przepisach obowiązującej ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687) mechanizm refundacji podatku od towarów i usług, poniesionego przez odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r. Przypomnijmy, że ceny gazu ziemnego w 2023 r. dla gospodarstw domowych będą zamrożone na poziomie z 2022 r. Aktualnie obowiązuje ustalona maksymalna cena za gaz na poziomie 200,17 zł netto/MWh.

 

Kto jest uprawniony do refundacji podatku VAT?

W przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym:

wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie w/w ustawy (21 grudnia 2022 r.), albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu tej ustawy nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę (takie samo kryterium obowiązywało przy dodatku osłonowym)

przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury, dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Ustawodawca wymaga, aby gospodarstwo domowe, jednoosobowe lub wieloosobowe spełniało kryterium dochodowe. Ważne jest, że wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w ustawie refundacyjnej ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o refundację podatku VAT, tj. 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.;
ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek gazowy, tj. 2022 r. - w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 r.

Gospodarstwo domowe tworzą:

osoba fizyczna – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Wniosek o refundację podatku VAT

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych składają wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Zgodnie z uwagą zawartą w załączniku nr 3 do wzoru wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za 2023 r. - "Do dnia 29 lutego 2024 roku wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT. Od 1 marca 2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających zlożenie wniosku."

W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe wymaganych dokumentów.

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym załącza:

fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku
dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Uwaga: Możesz być wnioskodawcą, jeżeli jesteś tym członkiem gospodarstwa domowego, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego do wskazanego we wniosku gospodarstwa domowego.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wzór wniosku o refundację podatku VAT udostępnił Minister właściwy do spraw energii w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

 

Weryfikacja wniosku o refundację podatku VAT

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje jednak weryfikacji wniosku o refundację podatku VAT, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, weryfikuje wniosek o refundację podatku VAT w zakresie:

zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków,
wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego,

- jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym.

 

Forma załatwiania sprawy o refundację podatku VAT

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

 

Refundacja podatku VAT jest zadaniem zleconym gminie. Refundację podatku VAT wypłacają gminy. Wojewodowie przekazują środki gminom w granicach kwot określonych na realizację refundacji podatku VAT w Funduszu COVID-19.

Mieszkańcy gminy Limanowa mogą składać wnioski o dodatek gazowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Więcej informacji o dodatku gazowym mogą Państwo uzyskać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem:

https://www.gov.pl/web/klimat/refundacja-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r

oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej – tel: 18 3373657.


Liczba wyświetleń: 3761
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne