Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Kłodne - kanalizacja sanitarna i wodociągowa

12.01.2023

Szanowni mieszkańcy,

nawiązując do wcześniej udzielonych informacji oraz wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i pytaniom, w załączeniu prezentujemy przygotowany przebieg 1 etapu kanalizacji sanitarnej (dł. ok 7 km) i 1 etapu wodociągu (dł. ok 2,6km)  dla miejscowości Kłodne. Przedstawiony przebieg sieci kanalizacji sanitarnej jest częścią programu funkcjonalno-użytkowego, na podstawie którego wyłoniony w drodze postępowania przetargowego Wykonawca opracuje ostateczną dokumentację projektową, uzyska pozwolenie na budowę i wykona zaprojektowaną sieć kanalizacyjną. Taki też przebieg sieci uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (PROW 2014-2020) które to dofinansowanie umożliwi szybką realizację tego zadania.

Jak zapewne Państwo pamiętają, pierwsza umowa, jaką Gmina Limanowa  zawarła na zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej  w tym rejonie była podpisana już w 2016 roku i miała się zakończyć opracowaniem pełnej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę w maju 2018 roku, czyli jeszcze w poprzedniej kadencji. Tak się jednak nie stało i żadnego projektu w umownym czasie nie ukończono. Aby jednak projekt kanalizacji dokończyć, zawarto z projektantem porozumienie, dając mu dodatkowy czas na wykonanie projektu do 31 października 2020r. Niestety i ten termin nie został przez projektanta dotrzymany, w związku z czym podjęto działania zmierzające do  wypowiedzenia umowy i zmiany projektanta dla tego zadania.

W trakcie tych działań, na wniosek radnego Władysława Lachora, który zdecydowanie zapewnił, że jest w stanie wspólnie z projektantem dokończyć to zadanie i przygotować pełny przebieg kanalizacji, powstrzymano się od rozwiązania umowy dając na dokończenie prac projektowych kolejny dodatkowy czas.
Podejmując w 2020r. tę decyzję wzięto pod uwagę, że pan Władysław Lachor, jako bardzo aktywny Radny Gminy i Sołtys Kłodnego biorący od samego początku pośredni udział w tym zadaniu, jest osobą wiarygodną i profesjonalną. Niestety z dzisiejszej perspektywy łatwo ocenić, że była to zła decyzja, za którą przepraszam mieszkańców, albowiem wspólne działania projektanta i pana Władysława Lachora nie dały zakładanego pozytywnego rezultatu i mimo upływu znacznego czasu w dalszym ciągu nie opracowano dokumentacji z uzgodnionym z mieszkańcami przebiegiem sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kłodne.

W dniu 6 kwietnia 2022r. ruszył nabór wniosków do Europejskiego Funduszu Rolnego na zadania związane z „gospodarką wodno-ściekową”. Po przeanalizowaniu warunków oraz kryteriów tego funduszu do przygotowanego już wniosku z zakresu wodociągowego (1 etap budowy wodociągu na terenie Kłodnego mającego docelowo dostarczyć wodę na Klenie), koniecznym okazało się również dołożenie zakresu kanalizacyjnego. Tylko wniosek obejmujący łącznie zadanie wodociągowe i kanalizacyjne miał szanse na uzyskanie dofinansowania. W związku z powyższym z uwagi na stopień przygotowania inwestycji na terenie Kłodnego, jak i ich priorytet dla mieszkańców, zdecydowano o uwzględnieniu we wniosku aplikacyjnym również budowy części kanalizacji sanitarnej w Kłodnem.
Niestety, mimo zapewnień ze strony pana Władysława Lachora, realizowany od 2016 roku projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kłodne nie był ukończony i nie można było w wyznaczonym terminie złożyć wniosku aplikacyjnego z pozwoleniem na budowę i kosztorysem dla kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższą sytuacją, aby przygotować wniosek i dać szansę na pozyskanie środków unijnych, trzeba było szybko odstąpić od zawartej umowy realizowanej przez projektanta z wsparciem Radnego i błyskawicznie w przeciągu kilku tygodni przygotować uproszczoną dokumentację, umożliwiającą wykonanie inwestycji kanalizacyjnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wstępna trasa jaką opracował projektant z pomocą radnego Władysława Lachora obejmowała już rezygnację ze skanalizowania znacznego obszaru Kłodnego znajdującego się między drogą powiatową a potokiem Smolnik, z uwagi na wycofanie się ze wstępnie udzielonej zgody właściciela działki na lokalizację niezbędnej przepompowni ścieków.
W tym momencie koniecznym stało się szybkie przyjęcie trasy i długości sieci kanalizacyjnej oraz oszacowanie na podstawie wskaźników jej przewidywanego kosztu. Wstępnie opracowana sieć kanalizacyjna musiała zostać  dostosowana do finansowych ram programu unijnego w związku z czym wyłączono z 1 etapu fragmenty sieci wykorzystujące przepompownie lub kolidujące z projektowaną inwestycją kolejową, co pozwoliło zmieścić się w budżecie i regulaminie programu oraz krótkim czasie naboru. Przy przyjmowaniu odcinków sieci przewidzianych do realizacji w pierwszym etapie wzięto również pod uwagę  wskaźnik wyrażający średnią ilość gospodarstw możliwych do skanalizowania w przeliczeniu na kilometr sieci (dla przyjętego rozwiązania wynosi on ok. 1,36 gospodarstwa na kilometr sieci). Posiadanie w tym momencie pełnej dokumentacji z kosztorysem pozwoliłoby bezpieczniej i dokładniej określić  pasujący do założeń programu odcinek sieci, który zapewne byłby większy, niestety z uwagi na brak dokumentacji musiano się ograniczyć do zgrubnych i obarczonych większym ryzykiem uproszczonych założeń kosztowych.

Aby zweryfikować opracowywany od 2016 roku przez projektanta i pana Władysława Lachora przebieg sieci, przeprowadzono procedurę wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego (zakres tej decyzji jest szerszy niż zakres jaki mógł być ostatecznie zgłoszony do dofinansowania). Procedura ta okazałą się niezbędna albowiem w jej trakcie wielu z Państwa złożyło swoje zastrzeżenia i uwagi, z których w większości wynikało, że przebieg sieci nie był jeszcze z Państwem uzgadniany lub uzgodniono inny przebieg niż ten zaprezentowany w dokumencie.  Niestety trzeba zauważyć w tym miejscu brak skrupulatności i skuteczności osób, które podjęły się ustalenia trasy w terenie i od 2016 roku nie potrafiły skonkretyzować przebiegu kanalizacji. Dopiero bezpośrednie spotkania z Państwem podjęte w terenie przez pracowników urzędu jak i moje prośby pozwoliły spiąć sieć w jedną całość mogącą właściwie zafunkcjonować. W tym miejscu dziękuję wszystkim Mieszkańcom, którzy na moją czy pracowników urzędu prośbę, zgodzili się na proponowane rozwiązania i trasy alternatywne, które jak wiadomo nie zawsze spełniały Państwa wszystkie oczekiwania, ale pozwoliły ukończyć projekt w wymaganym czasie. Bez tej wspólnej współpracy nie udałoby się spiąć tej całej sieci i uzyskać dofinansowania na realizację jej 1 etapu.
Mimo krótkiego czasu na przygotowanie nowej dokumentacji i złożenie wniosku aplikacyjnego udało się pozyskać środki zewnętrzne w wysokości ok 3,3 mln złotych na realizację tych dwóch kluczowych inwestycji na terenie Kłodnego tj. pierwszego etapu budowy wodociągu i pierwszego etapu rozbudowy kanalizacji sanitarnej. Bez tego wsparcia realizacja tak wielu robót nie byłaby możliwa w tak krótkim czasie.
Szanowni Mieszkańcy, niebawem wybierzemy wykonawcę robót dla obydwu zadań. W przypadku kanalizacji sanitarnej Wykonawca najpierw będzie musiał jeszcze raz ustalić z Państwem ostateczny przebieg kanalizacji, następnie w razie potrzeby uzyska nowe lub zaktualizuje już uzyskane decyzje i wykona roboty budowlane.
Bardzo proszę wiec każdego z Państwa o uszanowanie aktualnych uzgodnień i nie zmienianie już wypracowanej wspólnymi siłami trasy kanalizacji w momencie ponownych uzgodnień. Pozwoli to na szybsze wykonanie całej inwestycji i pozyskanie pełnej kwoty przyznanego dofinansowania. Zmiany w trakcie realizacji inwestycji mogą powodować konieczność częściowej rezygnacji z odcinków sieci, a nawet zwrot pozyskanych środków zewnętrznych.

Mieszkańców, których domy nie zostaną skanalizowane  w realizowanym obecnie 1 etapie zadania (z uwagi na konieczność ograniczenia zakresu kanalizacji spowodowaną głównie brakiem skutecznego działania w latach 2016-2018 i 2018-2021 projektanta z wsparciem Radnego i ograniczenia funduszu z którego wsparcia udało się skorzystać) zapewniam o dalszej chęci i próbach pozyskania środków umożliwiających dokończenie całego brakującego zakresu kanalizacji w miejscowości Kłodne.
Projektowanie kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej może się rozpocząć już w 2024 roku tj. po zaprojektowaniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę zgłoszonych właśnie do dofinansowania odcinków sieci zaprezentowanych w załączeniu.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za dotychczasową budującą współpracę i proszę o respektowanie podjętych ustaleń tak aby realizacja inwestycji kanalizacyjnej na terenie Kłodnego nabrała odpowiedniego tempa.  
 
Jan Skrzekut
Wójt Gminy Limanowa


Liczba wyświetleń: 1500
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne