Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Jednogłośnie uchwalony budżet na 2023 rok

20.12.2022
W dniu 8 grudnia 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Limanowa.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, sołtysi, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, kierownicy i dyrektorzy wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy, jak również zaproszeni goście: Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm RP, Mieczysław Uryga - Starosta Powiatu Limanowskiego, Grzegorz Biedroń – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Stanisław Piegza – Radny Powiatu Limanowskiego, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz mieszkańcy gminy.

W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Jan Skrzekut przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Jedną z najważniejszych kwestii rozpatrywanych na sesji było uchwalenie budżetu gminy na 2023 r. oraz przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Radni gminy po szczegółowej analizie projektu uchwały na posiedzeniu połączonych komisji rady gminy oraz zapoznaniu z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w tej kwestii, jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową Gminy Limanowa na 2023 r. oraz przyjęli wieloletnią prognozę finansową gminy obejmującą okres od 2023 r. do 2027 r.Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut podziękował radnym za jednogłośne przegłosowanie budżetu :
„Przygotowany budżet Gminy Limanowa na nadchodzący 2023 rok wraz z opracowaną wieloletnią prognozą finansową do 2027 to dokument, który jest owocem zespołowej pracy wszystkich pracowników urzędu gminy pod nadzorem skarbnika gminy. Za tą wspólną pracę wszystkim dziękuję.
Przygotowany budżet na 2023 rok jak i wieloletnia prognoza finansowa w pełni oddają kierunki i działania jakie staram się realizować od początku mojej kadencji. Największy nacisk kładę  na bardzo aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych które umożliwiają realizację tak wielu inwestycji poprawiających komfort życia naszych mieszkańców. Jak Państwo mogą odczytać w przyszłorocznym budżecie zaplanowano ponad 50 zadań inwestycyjnych które w połączeniu z dwoma planowanymi remontami dróg w Starym Rybiu i Rupniowie zbliżają się wartością do kwoty prawie 40 mln złotych (38 mln). Z tej kwoty ponad połowa (21 mln) to właśnie pozyskane środki zewnętrzne za które dziękuję wszystkim instytucją Państwowym i osobom mnie wspierającym w szczególności: Wicemarszałkowi Sejmu p. Ryszardowi Terleckiemu, Wojewodzie Małopolskiemu p. Łukaszowi Kmicie, Marszałkowi województwa małopolskiego p. Witoldowi Kozłowskiemu, byłemu Posłowi Wiesławowi Janczykowi i wszystkim innym którzy mieli jakikolwiek wkład w pozyskaniu tych olbrzymich środków i na wsparcie których zawsze mogę liczyć.
Te pozyskane środki zewnętrzne pozwalają na sukcesywne spłacanie zaciągniętego w latach poprzednich zadłużenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu inwestycji. Jak można to wyczytać z wieloletniej prognozy finansowej wedle aktualnych przewidywań zadłużenie gminy powinno zostać zniwelowane do zera już w nieodległym 2026 roku. Dzięki rozsądnemu inwestowaniu w pierwszej kolejności w działania których efektem „ubocznym” jest zmniejszanie corocznych kosztów bieżących w dalszym ciągu mogę pochwalić się w budżecie nadwyżką operacyjną wynoszącą ponad 2 mln zł  co w obecnej dobie jest największą bolączką samorządów.
Mimo wyłączenia z budżetu naszego samorządu świadczenia 500+ dochody budżetu w 2023 roku przedstawiają się na wysokim poziomie ponad 118 mln złotych co świadczy o wielkości i sile naszego samorządu.
Szanowni Państwo ze spokojem zapewniam, że przygotowany budżet i prognoza finansowa na kolejne lata gwarantują spokojną realizację spoczywających na gminie limanowa zadań, albowiem dochody zostały przyjęte na bezpiecznym realistycznym poziomie a zaplanowane wydatki pozwalają realizować zaplanowane tak potrzebne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i komfort życia nas wszystkich. Aby umożliwić mi dalsze działanie w obranych kierunkach proszę o przyjęcie przygotowanego budżetu i wieloletniej prognozy finansowej a ze swojej strony zapewniam, że jak to było do tej pory dołożę wszelkich starań aby te początkowe założenia jeszcze poprawić. ”
 
W dalszej części posiedzenia radni gminy podjęli uchwały w sprawie:
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • określenia wysokości stawek podatku  od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa,
 • wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2022 r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 • ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok,
 • przyjęcia na 2023 r. programu współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Limanowa w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Limanowa,
 • uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Limanowa na lata 2022 – 2030,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”,
 • określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców,
 • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na 2023 r.,
 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Limanowa.
Podczas posiedzenia radni i sołtysi poruszyli kwestie związane z:
 • podaniem informacji na stronie internetowej gminy o zimowym utrzymaniu dróg na terenie gminy w sezonie zimowym 2022/2023,
 • uplasowaniem się gminy Limanowa w rankingu gmin prowadzonym przez wydawnictwo Rzeczpospolita,
 • uregulowaniem stanu prawnego działki w Kłodnem w ciągu drogi powiatowej Trzetrzewina – Krasne Potockie- Męcina – Kłodne (1 ar przy moście),
 • podaniem kryteriów wyboru osiedli w Kłodnem do wykonania sieci kanalizacyjnej,
 • wykonaniem nawierzchni bitumicznej na drodze w Kłodnem, po wcześniejszej regulacji prawnej i geodezyjnej granicy drogi,
 • naprawą wiaty przystankowej w Męcinie – Podkraśnie,
 • wykonaniem lampy oświetlenia ulicznego w Pisarzowej „na końcu wsi” w celu organizacji przejścia dla pieszych,
 • poprawą bezpieczeństwa na drodze powiatowej koło sklepu „Izabelka” w Koszarach poprzez przesunięcie lamp oświetlenia ulicznego przy przejściu dla pieszych,
Radni wyrazili słowa podziękowania za zrealizowane inwestycje na terenie gminy
w bieżącym roku.
Na przedstawione wnioski i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Jan Skrzekut.
 
Ponadto podczas posiedzenia głos zabrał mieszkaniec Koszar w sprawie sytuacji w miejscowości Koszary tj. paleniem elektroodpadów na osiedlu romskim i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.
Kolejno mieszkaniec gminy zabrał głos w sprawie ogłoszeniem roku 2023 rokiem Wincentego Stanisława Gawrona, przedstawiając życiorys i zasługi Wincentego Stanisława Gawrona.
 
Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy przekazali zebranym życzenia  świąteczne i noworoczne.
 


Liczba wyświetleń: 1044
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne