Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Limanowa - 5 grudnia 2022

30.11.2022
Szanowni Państwo,
Członkowie Komisji


Na podstawie § 60 ust. 1, ust. 3 i ust. 7 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2022 r. /poniedziałek/ o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 

Tematem posiedzenia będzie:

 
 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia budżetu Gminy Limanowa na 2023 r.,
 2. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 4. określenia wysokości stawek podatku  od środków transportowych na terenie Gminy Limanowa,
 5. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 6. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2022 r.,
 7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 8. ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
 9. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok,
 10. przyjęcia na 2023 r. programu współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Limanowa w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Limanowa,
 11. uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Limanowa na lata 2022 – 2030,
 12. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
 13. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia „Partnerstwa miast i gmin powiatu limanowskiego na rzecz ożywienia gospodarczego i wspólnej realizacji przedsięwzięć”,
 14. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców,
 15. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa na 2023 r.,
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Limanowa w roku szkolnym 2021/2022.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad.
 
Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559/.
 
 
Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Pan Marek Borucki
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
Pani Zuzanna Kolawa
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
Pan Stanisław Sajdak
 
Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki 
Pan Andrzej Malinowski


Liczba wyświetleń: 524
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne