Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Podsumowanie XXVII sesji Rady Gminy Limanowa

03.10.2022
W dniu 29 września 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Limanowa.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji  uczestniczyli radni, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, a także zaproszeni goście: Pan Wojciech Włodarczyk – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Pan Stanisław Piegza – Radny Powiatu Limanowskiego, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.
 
W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Jan Skrzekut przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 
Radni gminy podczas sesji i wcześniejszej komisji Rady Gminy zapoznali się z informacją z wykonania budżetu Gminy Limanowa za I półrocze 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za okres od 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.
 
W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, a mianowicie:
 1. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2022 r.,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 3. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowej,
 4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa,
 6. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Limanowa na lata 2022-2024,
 7. rozpatrzenia petycji wnoszącej o utworzenie młodzieżowej Rady Gminy,
 8. rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym przez Teresę Garland w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego mieszkańca gminy,
 9. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Limanowa wstępnego porozumienia w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na terenie miejscowości Męcina oraz upoważnienia Wójta do zawarcia tego porozumienia.
 
W trakcie posiedzenia radni zwrócili się z wnioskami do Wójta Gminy w sprawach związanych z:
 • czasowym wyłączaniem lamp oświetlenia ulicznego w okresie nocnym,
 • budową dróg w gminie o odpowiedniej szerokości,
 • realizacją inwestycji w ramach pozyskanych środków z programu „Polski Ład”,
 • zabezpieczeniem środków na zakup samochodu bojowego dla OSP Rupniów,
 • wykonaniem odcinka drogi Kłodne – Podgórze,
 • rozładowaniem ruchu samochodowego w centrum miasta Limanowej i szukaniem alternatywnych przejazdów,
 • przekazaniem kruszywa na drogę w Starej Wsi,
 • budową nowego nielegalnego budynku na osiedlu romskim w Koszarach.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił Wójt Gminy Limanowa.
 
Radni gminy złożyli również na ręce Wójta Gminy liczne podziękowania za wykonanie inwestycje w sołectwach gminy w bieżącym okresie oraz za poczynione starania w celu obniżenia zadłużenia gminy.
 
Ponadto Przewodniczący Rady Stanisław Młyński zwrócił się do przedstawiciela Zarządu Powiatu Limanowskiego Wojciech Włodarczyka w sprawie wykonania chodnika w ciągu drogi powiatowej Nowe Rybie – Stare Rybie, jak również przejęcia przez powiat limanowski odcinka drogi gminnej Nowe Rybie – Kamionna, w celu wykonania drogi powiatowej i połączenia z drogą powiatową Tarnawa - Stare Rybie – Rupniów.
 
Również radny Władysław Lachor zawnioskował do przedstawiciela Zarządu Powiatu Limanowskiego o rozwiązanie problemu przejęcia 1 ara w ciągu drogi powiatowej Trzetrzewina – Krasne Potockie – Kłodne.
 
Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński na zakończenie sesji podziękował uczestnikom uroczystej sesji Rady Gminy Limanowa zorganizowanej z okazji 30-lecia samorządu Gminy Limanowa.


Liczba wyświetleń: 850
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne