Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Podpisano porozumienie ws. współpracy w zakresie realizacji zadań oświatowych

01.06.2022
W dniu 24 maja br. władze Gminy Limanowa i Miasta Limanowa podpisały porozumienie określające zasady współpracy przy realizacji zadań oświatowych.
 
Zawarte porozumienie umożliwia rekrutację do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Limanowa, dzieciom z terenów Gminy Limanowa, które w przeszłości były przypisane do tych placówek (tj. z miejscowości Koszary, Łososina Górna, Walowa Góra, Młynne, Sowliny, Stara Wieś i Lipowe). Porozumienie zawarte na czas nieograniczony, określa wysokość dotacji corocznie przekazywanej przez samorząd gminy – miastu, niezależnie od liczby przyjmowanych w drodze rekrutacji uczniów z terenu Gminy. Ustalona kwota 150 tys. zł. ma być wsparciem systemu edukacji Miasta Limanowa.
 
Wypracowane, po pięciu latach negocjacji z władzami miasta Limanowa, porozumienie było przedmiotem konsultacji ze strony radców prawnych, a także skarbnika gminy. W związku z odmiennymi stanowiskami dotyczącymi zapisów w kwestii rozliczania środków przekazywanych Miastu, Wójt Gminy Limanowa zwrócił się z wnioskiem o zaopiniowanie treści porozumienia do Wojewody Małopolskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Wojewoda w Małopolski zawracając uwagę na charakter sprawowanego przez siebie nadzoru, który jest wykonywany tylko w granicach przepisów prawa, w swoim stanowisku nie znalazł podstaw do zastosowania przysługujących mu środków prawnych w tym w szczególności środków nadzoru, zaznaczając jednocześnie, iż to radzie gminy przysługuje kompetencja do podjęcia decyzji o sposobie i formie wykonania danego zadania. Do chwili podpisania porozumienia Regionalna Izba Obrachunkowa nie zajęła stanowiska w tej sprawie.
 
W międzyczasie, rady obydwu samorządów na sesjach podjęły uchwały intencyjne w przedmiotowej sprawie. Wójt biorąc pod uwagę podjęte uchwały zwrócił się do Burmistrza z prośbą o niezwłoczne rozpoczęcie rekrutacji dzieci gminnych do szkół miejskich i zobowiązał się do natychmiastowego podpisania porozumienia w chwili otrzymania opinii zarówno ze strony Wojewody Małopolskiego jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Burmistrz nie przystał jednak na tą propozycję.
 
Zważając na oczekiwania rodziców i chcąc zaoszczędzić im stresu związanego z niepewnością, do której ze szkół zostaną przyjęte ich dzieci, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut ostatecznie podpisał porozumienie, pomimo ryzyka związanego z zapisami, które stanowią przedmiot odmiennych stanowisk służb prawnych samorządów, a także mimo braku opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 
W dniu 25 maja br. do Urzędu Gminy Limanowa wpłynęła odpowiedz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. W piśmie zaznaczono, że przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie zagadnienie nie mieści się w kompetencji do opracowywania raportów, analiz i opinii w sprawach określonych ustawami, niemniej jednak RIO w dalszej treści pisma zaprezentowała jednoznaczne stanowisko, że w przypadku wykonywania przez gminy zadań publicznych w drodze współdziałania to właśnie dotacja celowa stanowi właściwą formę przepływu środków finansowych związanych z podjętym współdziałaniem. Według RIO udzielenie takiej dotacji będzie oznaczać, że zastosowanie znajdą art. 250 i następne ustawy o finansach publicznych, co zapewni transparentność w zakresie przeznaczenia, wykorzystania i rozliczenia przekazanych środków finansowych. Zważywszy na powyższe, władze Gminy Limanowa, nadal pozostają w obawie, iż zapisy zawartego porozumienia, nie czynią zadość wymogom ustawy o finansach publicznych. To właśnie te obawy sprawiały, iż Wójt Gminy Limanowa wielokrotnie, w trakcie pracy nad treścią porozumienia, zwracał się do Pana Burmistrza o dokonanie w nim stosownych zmian, tak aby zapewniona była transparentność wydatkowania przez Gminę środków, niestety Burmistrz nie wyrażał na powyższe zgody, przedstawiając swój wzór porozumienia jako jedyny możliwy do zaakceptowania.
 
Niezależnie od powyższych okoliczności, władzom Gminy Limanowa bardzo zależy na porozumieniu z Miastem Limanowa, gdyż jego zawarcie spełniło oczekiwania przede wszystkim rodziców dzieci chcących realizować obowiązek szkolny w miejskich szkołach, a którzy od 5 lat zabiegali o uregulowanie powyższej kwestii. Dlatego też mimo świadomości ryzyka związanego bezpośrednio z dyscypliną finansów publicznych, Wójt Gminy Limanowa, wychodząc naprzeciw dużym oczekiwaniom społecznym i chcąc zakończyć wieloletni spór, zdecydował się na podpisanie porozumienia oraz przyjęcie na siebie odpowiedzialności za jego prawidłową realizację.
 
fot. Miasto Limanowa


Liczba wyświetleń: 602
2

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne