Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja o sesjach Rady Gminy Limanowa w marcu i kwietniu br.

13.04.2022
W marcu br. odbyły się dwa posiedzenia sesji Rady Gminy Limanowa tj. w dniu 14 marca br. – XXII nadzwyczajna sesja oraz w dniu 31 marca br. – XXIII sesja.

Podczas posiedzenia XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Limanowa podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą – Miasto Limanowa, a Gminą Limanowa w sprawie przejęcia przez Gminę - Miasto Limanowa realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Limanowa, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Limanowa oraz udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadań edukacyjnych, w tym z realizacją tego zadania.

Podczas kolejnego posiedzenia sesji Rady Gminy Limanowa w dniu 31 marca radni Gminy Limanowa podjęli następujące uchwały:
 1. zmian w budżecie na 2022 rok,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
 4. rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2023 r. środków stanowiących fundusz sołecki,
 5. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
 6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2022 r. publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Limanowa - Sarczyn - Limanowa,
 7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2022 r. publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Szczawa Białe – Limanowa - Szczawa Białe,
 8. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Limanowa na 2022 rok,
 9. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Limanowa na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym,
 10. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w celu realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”,
 11. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej,
 12. wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Limanowa z innymi gminami polegające na zawarciu umowy dzierżawy nieruchomości,
 13. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Pisarzowa,
 14. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Limanowa na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”,
 15. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej,
 16. Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 r.,
 17. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Limanowa wstępnego porozumienia
  w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania
  w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na terenie miejscowości Męcina oraz upoważnienia Wójta do zawarcia tego porozumienia,
 18. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Limanowa wstępnego porozumienia
  w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania
  w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na terenie miejscowości Kłodne oraz upoważnienia Wójta do zawarcia tego porozumienia,
 19. przekazania petycji wniesionej przez Cech Zdunów Polskich zgodnie z właściwością,
 20. przekazania petycji wniesionej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece  zgodnie z właściwością,
 21. rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację im. Nikoli Tesli.

W trakcie posiedzenia Wójt Gminy Jan Skrzekut przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

Ponadto radni gminy podczas sesji i wcześniejszego posiedzenia resortowych komisji rady gminy, zapoznali się z informacją o umowach najmu lokali użytkowych zawartych w roku 2021, informacją o działkach przejętych w 2021 r. oraz o zawartych umowach dotyczących dzierżaw/najmu w roku 2021.

Podczas sesji przedstawiono sprawozdanie z realizacji rocznego programu „Współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.” oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 r.

W trakcie posiedzenia radni i sołtysi poruszyli kwestie związane z:
 • remontem ubytków w drogach gminnych i osiedlowych masą asfaltową po okresie zimowym,
 • remontem boiska sportowego Orlik w Męcinie,
 • porozumieniem Miasta i Gminy Limanowa w kwestii oświatowej,
 • bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i przystanków,
 • doświetleniem przejścia dla pieszych w Koszarach,
 • zapisami uchwały antysmogowej i spalaniem drewna w kominach i piecach,
 • wykonaniem przejść dla pieszych w miejscowości Pisarzowa.
Na przedstawione wnioski i zapytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Jan Skrzekut.

W dniu 11 kwietnia br. odbyło się posiedzenie XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Głównym punktem porządku obrad było podjęcia uchwały w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2022 r. oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Limanowa w zakresie umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Limanowa w granicach obwodów szkół miejskich funkcjonujących do roku 2017. Radni gminy podjęli przedmiotowe uchwały (przy 1 głosie wstrzymującym).


Liczba wyświetleń: 780
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne