Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy

24.03.2022
Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XXIII sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 31 marca 2022 r. /czwartek/ o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie na 2022 rok,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
 2. rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2023 r. środków stanowiących fundusz sołecki,
 3. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
 4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2022 r. publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Limanowa - Sarczyn - Limanowa,
 5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem w 2022 r. publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Szczawa Białe – Limanowa - Szczawa Białe,
 6. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Limanowa na 2022 rok,
 7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Limanowa na okres 6 lat w trybie bezprzetargowym,
 8. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w celu realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”,
 9. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej,
 10. wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Limanowa z innymi gminami polegające na zawarciu umowy dzierżawy nieruchomości,
 11. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Pisarzowa,
 12. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Limanowa na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”,
 13. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej,
 14. Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 r.,
 15. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Limanowa wstępnego porozumienia w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na terenie miejscowości Męcina oraz upoważnienia Wójta do zawarcia tego porozumienia,
 16. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Limanowa wstępnego porozumienia w sprawie infrastruktury drogowej planowanej do wybudowania/przebudowania w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz” z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na terenie miejscowości Kłodne oraz upoważnienia Wójta do zawarcia tego porozumienia,
 17. przekazania petycji wniesionej przez Cech Zdunów Polskich zgodnie z właściwością,
 18. przekazania petycji wniesionej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece  zgodnie z właściwością,
 19. rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację im. Nikoli Tesli.
7. Rozpatrzenie i podjęcie oświadczenia w sprawie:
a. stosowania do produkcji podręczników matowego i lekkiego papieru.
8. Zakończenie obrad.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
11. Odpowiedzi Wójta Gminy na wnioski radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021 r.
14. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu „Współpracy Gminy Limanowa z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.”
15. Informacja o zawartych umowach dotyczących dzierżaw/najmu w roku 2021.
16. Informacja o działkach przejętych w 2021 r.
17. Informacja o umowach najmu lokali użytkowych zawartych w roku 2021.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Młyński
 
 
 
Obrady sesji Rady Gminy Limanowa są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO.


Liczba wyświetleń: 677
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne