Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia - 04.03.2022

04.03.2022
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:
 
1. Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest księgą wieczystą Nr 8396 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej.
2. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na parterze budynku położonego na działce ew. nr 639, w Nowym Rybiu 157, wyposażonego w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną i c.o składający się z dwóch pomieszczeń.
3. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
4.Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
5. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 52,68 m2.
6.Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Limanowa z dnia 27.01.2022 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu.
7.Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
 
Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację
 
Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 - w godzinach od 800 do 1500.
 
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w portalu limanowa.in oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa www.gminalimanowa.pl


Liczba wyświetleń: 706
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne